Utbygging i fareområder

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

2. Generelt om regelverket

2.3. Særlig relevante bestemmelser for arealplanlegging og utbygging i fareområder

Plan- og bygningslovgivningen skal blant annet sikre vern av liv og materielle verdier. Regelverket legger opp til at sikkerhet mot naturpåkjenninger skal vurderes og ivaretas i alle fasene i plan- og byggesaksprosessene. Regelverket utdyper hva som anses å være tilfredsstillende sikkerhet, og hvem som har ansvaret for å ivareta personlig og materiell sikkerhet mot naturpåkjenninger. Plan- og bygningslovgivningen har en rekke bestemmelser som regulerer arealplanlegging og utbygging i fareområder, og bestemmelsene følger av både loven og forskriftene til plan- og bygningsloven, særlig byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10). Lov og forskrifter henger nøye sammen og må ses i sammenheng for å kunne fungere etter intensjon og ivareta sikkerhet for liv og materielle verdier.

Regelverket er omfattende. Nedenfor følger en tabell med særlig relevante bestemmelser for arealplanlegging og utbygging i fareområder.

Tabell 2.3. Særlig relevante bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen for utbygging i fareområder og krav til sikkerhet

Plan- og bygningsloven:

§ 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven

Planer skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. (jf første ledd bokstav h)

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Krav til ROS-analyse. Fareområde avmerkes som hensynssone

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

Utrede og markere potensielle fareområder som hensynssoner og faresoner

§ 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel

Kommuneplan er bindende for nye tiltak

Der arealdelen ikke stiller krav om reguleringsplan skal kommuneplanens arealdelen følges ved byggesøknad

§ 11-8 Hensynssoner

Faresone med angivelse av fareårsak

§ 12-1 Reguleringsplan

Områderegulering eller detaljregulering

§ 12-2 Områderegulering

Identifisere og avgrense fareområdene etter sikkerhetsklassene i TEK10. Gjentaksintervallene for flom- og skredfare skal tallfestes. Områder som ikke tilfredsstiller TEK10 skal avmerkes som fareområde.

§ 12-3 Detaljregulering

Identifisere og avgrense fareområdene etter sikkerhetsklassene i TEK10. Gjentaksintervallene for flom- og skredfare skal tallfestes. Områder som ikke tilfredsstiller TEK10 skal avmerkes som fareområde.

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

Hensynssoner i kommuneplanens arealdel skal videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

Bygge- og deleforbud i påvente av ny plan. Forbudet varer inntil 4 år, jf. § 13-2

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Liste over hvilke tiltak som omfattes av TEK10 og krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Liste over hvilke tiltak som krever søknad og ansvarsrett

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Liste over hvilke tiltak som krever søknad, men som kan gjennomføres av tiltakshaver selv. Tiltakene er ytterligere beskrevet i SAK10 kap 3. Krav til sikkerhet gjelder, og tiltakshaver har fullt ansvar for at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet mv.

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Liste over hvilke tiltak som ikke krever søknad, men som kan gjennomføres av tiltakshaver selv. Tiltakene er ytterligere beskrevet i SAK10 kap 4. Krav til sikkerhet gjelder, og tiltakshaver har fullt ansvar for at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet mv.

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

Kommunen skal legge til grunn opplysninger i søknaden om at tiltaket oppfyller tekniske krav

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. og § 29-5 tekniske krav

Hjemmel for byggteknisk forskrift TEK10

§ 28-1 første ledd

Avslagshjemmel i byggesak når sikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert av søker

§ 28-1 annet ledd

Bygge- og deleforbud . Hjemmel for kommunen til å nedlegge bygge- og deleforbud uten at det er krav om ny plan slik det er etter § 13-1

§ 28-1 annet ledd

Hjemmel for kommunene til å stille særlig krav til byggegrunn, sikringstiltak mv.

§ 29-5 Tekniske krav

Hjemmel for byggteknisk forskrift (TEK10)

§ 29-5 Tekniske krav

Pliktregel: Tiltak skal prosjekteres slik at det oppfyller krav til sikkerhet mv.

Særlig relevante bestemmelser i byggeteknisk forskrift (TEK10) for utbygging i fareområder og krav til sikkerhet:

§ 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger

Byggverk skal plasseres og prosjekteres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade fra alle naturpåkjenninger

§ 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo

Krav til sikkerhet

§ 7-2 første ledd

Bygg hvor konsekvens av flom er særlig stor skal ikke plasseres i flomutsatt område. Dvs. bygg av stor samfunnsmessig betydning

§ 7-2 annet ledd

Tydelige krav til sikkerhet mot flom. Sikkerhetsklasser for flom. Gjentaksintervaller

§ 7-3 Sikkerhet mot skred

Krav til sikkerhet

§ 7-3 første ledd

Bygg hvor konsekvens av skred er særlig stor skal ikke plasseres i skredutsatt område. Dvs. bygg av stor samfunnsmessig betydning

§ 7-3 annet ledd

Tydelige krav til sikkerhet mot skred. Sikkerhetsklasser for skred. Gjentaksintervaller. Kvikkleire følger egen metodikk

§ 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred

Fjellpartier med omfattende varslingssystem kan utbygges tross fare for flodbølge

Særlig relevante bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK10) om naturpåkjenninger.

Laster som primært skal ivaretas i prosjektering:

§ 10-1 Personlig og materiell sikkerhet

Byggverk skal plasseres og prosjekteres slik at tilfredsstillende sikkerhet oppnås

§ 10-2 Konstruksjonssikkerhet

Bygninger skal tåle de laster det utsettes for, også naturlaster, eks. snølast, vindlast og seismiske laster

§ 13-5 Radon

Bygninger skal ha radonforebyggende tiltak

§ 13-14 Generelle krav om fukt

Grunnvann, overflatevann mv skal ikke trenge inn og gi skader

§ 13-15 Fukt fra grunnen

Krav til bortledning av sigevann

§ 13-16 Overflatevann

Terreng rundt bygning skal ha fall for å lede bort overflatevann

§ 15-10 Avløpsanlegg med ledningsnett

Krav om bortledning av overvann