Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-1b. Tilleggsopplysninger for sentral godkjenning for ansvarsrett

Følgende opplysninger kan etter ønske fra sentralt godkjent foretak fremgå av det sentrale godkjenningsregisteret:

a. Om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, jf. opplæringslova kap. 4

b. Om foretaket har dokumentert at det er tegnet yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

For at opplysninger etter bokstav a skal fremgå av det sentrale godkjenningsregisteret, kan godkjenningsmyndigheten innhente informasjon etter første ledd bokstav a direkte fra relevant myndighet.

Direktoratet for byggkvalitet kan til enhver tid påse at opplysningene er korrekte. Hvis direktoratet finner at opplysningene ikke lenger er korrekte, skal de fjernes fra det sentrale godkjenningsregisteret.

Endringshistorikk § 13-1b

  • 01.01.16 Lagt inn veiledning til ny forskriftsbestemmelse.