Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-1a. Seriøsitetsvilkår for sentral godkjenning for ansvarsrett

 • Innledning til veiledning § 13-1a

  Seriøsitetsvilkårene for sentral godkjenning kommer i tillegg til vilkårene om kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner som følger av kapittel 10 og 11. Tilleggsvilkårene skal bidra til å øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen og omfatter vilkår av stor samfunnsmessig betydning. Seriøsitetskriterier er basert på informasjonsdeling mellom offentlige myndigheter og innebærer ikke saksbehandling og vurdering i den sentrale godkjenningsordningen. Vilkårene gjenspeiler foretakenes evne og vilje til lovlig drift. Vilkårene påfører ikke foretakene noen ytterligere plikter utover de plikter ethvert foretak allerede har etter skatteloven, merverdiavgiftsloven mv. Tilleggsvilkårene gjør sentral godkjenning til et mer solid hjelpemiddel for tiltakshavere, utbyggere og andre ved valg av kontraktspartnere, leverandører og underleverandører. Seriøsitetsvilkårene bidrar til å gjøre sentral godkjenning enda bedre egnet ved vurdering av foretakenes gjennomføringsevne.

Følgende vilkår skal være oppfylt for foretak som søker om eller har sentral godkjenning:

 • Veiledning til første ledd

  Det stilles som vilkår for sentral godkjenning at foretak oppfyller plikter som følger av skatteloven og merverdiavgiftsloven. Både norske og utenlandske foretak som driver virksomhet i Norge plikter å svare merverdiavgift og skatt. Vilkårene er derfor godt egnet til å vise lovlig drift.

a. Registreringspliktige foretak etter merverdiavgiftsloven skal være registrert i merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1. For underenheter til et avgiftssubjekt oppfylles vilkåret ved at avgiftssubjektet er registrert i merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 2-2. Foretak som er forhåndsregistrert etter merverdiavgiftsloven § 2-3, oppfyller kravet i denne bestemmelsen om registreringsplikt.

b. Foretaket skal ha levert pliktig skattemelding for merverdiavgift de siste seks månedene.

 • Veiledning til bokstav a og b

  Merverdiavgift

  Det er et vilkår for sentral godkjenning at foretaket har registrert seg i Merverdiavgiftsregisteret, at foretaket har levert pliktige skattemelding for merverdiavgift de siste 6 måneder og at foretaket ikke har utestående forfalt merverdiavgift

  Foretak som ikke er avgiftspliktig i Norge for omsetningen sin, er unntatt fra vilkåret om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Dette følger av merverdiavgiftsloven. Eksempler på slike foretak er

  • foretak som leverer fjernleverbare tjenester fra utlandet, jf. merverdiavgiftsloven § 3-30
  • foretak som driver med eksportsalg
  • foretak som er registrert i et område som er fritatt fra merverdiavgiftsplikten, for eksempel Svalbard

  Vilkåret om registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjelder heller ikke foretak som er unntatt registreringsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven. Foretak som ikke er pliktig til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret eller som er unntatt fra krav om registrering, har allikevel mulighet til å søke om og få sentral godkjenning. Foretak som kommer inn under unntaket fra registreringsplikt eller er innunder et avgiftssubjekt som egen underenhet, må ved søknad om sentral godkjenning dokumentere dette overfor direktoratet. Dette kan f.eks. gjøres ved dokumentasjon fra skattekontoret og ved henvisning til hvilke bestemmelser i merverdiavgiftsloven foretaket kommer inn under.

  Foretak som ikke har oversteget omsetningsgrensen på kr 50 000 etter merverdiavgiftsloven § 2-1 (1), får imidlertid ikke unntak fra vilkåret. Dette gjelder primært nyetablerte virksomheter. Disse foretakene har en anledning til å forhåndsregistrere seg etter merverdiavgiftsloven § 2-4 og kan deretter søke om sentral godkjenning.

c. Foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt:

1. skatt

2. forskuddstrekk

3. arbeidsgiveravgift eller

4. merverdiavgift.

 • Veiledning til bokstav c

  Det er videre et vilkår for sentral godkjenning at foretaket ikke har forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift.

  Vilkåret er ikke til hinder for at nyetablerte foretak kan få sentral godkjenning selv om de ikke kan vise til betalt skatt for forrige skatteår. Så lenge et foretak ikke har misligholdt sin skatteplikt, vil vilkåret for sentral godkjenning være oppfylt

  For foretak som har ansatte er det et vilkår at det ikke foreligger forfalt ubetalt arbeidsgiveravgift. Tilsvarende gjelder for foretakets plikt til å trekke forskuddstrekk for ansattes skatt

  Alle vilkår i første ledd skal være oppfylt for sentral godkjenning. For foretak med ansatte vil alle vilkårene i første ledd være relevante. For foretak uten ansatte vil vilkårene om arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk ikke innebære noen realitet. Vilkårene er formulert slik at det ikke skal foreligge "forfalt, ikke betalt" utestående. Foretak uten ansatte har ikke slike forfalte krav og oppfyller derfor vilkårene.

Når det søkes om en sentral godkjenning av ansvarsrett eller om fornyelse av en slik godkjenning, skal en erklæring om at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet leveres elektronisk.

 • Veiledning til andre ledd

  Det er et vilkår for sentral godkjenning at foretak erklærer at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet. HMS-erklæringen skal leveres ved søknad om sentral godkjenning og ved søknad om endring eller fornyelse av sentral godkjenning. Erklæringen gjøres elektronisk i søknadsskjema.

Antall ansatte som foretaket har innmeldt i Aa-registeret, jf. forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 5, skal innhentes og vises i det sentrale godkjenningsregisteret for foretak som søker om og innehar sentral godkjenning.

 • Veiledning til tredje ledd

  For foretak som har ansatte, er det et vilkår at antall ansatte innmeldt i Arbeidsgiver- arbeidstakerregisteret vises i det sentrale godkjenningsregisteret. Informasjon om antall ansatte er i seg selv ikke en indikator på seriøsitet, men informasjonen kan være relevant for tiltakshavere og kontraktspartnere når de vurderer foretaks gjennomføringsevne.

For foretak som innehar eller søker om sentral godkjenning eller fornyelse av sentral godkjenning, kan godkjenningsmyndigheten innhente informasjon etter første og tredje ledd direkte fra relevant myndighet. Informasjonen skal brukes i vurderingen av hvorvidt sentral godkjenning kan innvilges, og vil ikke bli utlevert til andre. Informasjonen vil bli hentet gjentatte ganger i perioden for godkjenning for å verifisere at vilkårene for sentral godkjenning fremdeles er oppfylt. Innsynet i informasjonen gjelder fra søknad om sentral godkjenning og ut godkjenningsperioden. For opplysninger som ikke kan hentes inn elektronisk kan godkjenningsmyndigheten kreve at dokumentasjon vedlegges søknaden.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Seriøsitetskriterier er basert på informasjonsdeling mellom offentlige myndigheter og innebærer ikke saksbehandling og vurdering i den sentrale godkjenningsordningen. Opplysningene om skatte- og avgiftsforhold med videre innhentes fra aktuelle særmyndigheter/kontrollorganer av den sentrale godkjenningsordningen. Foretak har derfor ikke en utvidet dokumentasjonsplikt for seriøsitetsvilkårene etter første og tredje ledd.

Direktoratet for byggkvalitet kan til enhver tid påse at sentralt godkjente foretak oppfyller vilkårene i denne bestemmelsen.

 • Veiledning til femte ledd

  Informasjon fra relevante myndigheter om oppfyllelse av seriøsitetsvilkårene vil bli hentet gjentatte ganger i perioden for godkjenning for å verifisere at vilkårene fremdeles er oppfylt. Innsynet i informasjonen gjelder fra søknad om sentral godkjenning og ut godkjenningsperioden.

Endringshistorikk § 13-1a

 • 01.12.18 Veiledning til første og andre ledd endret som følge av forskriftsendring Se forskrift og veiledning før denne endringen.
 • 21.10.16 Veiledning til første ledd er oppdatert med tekst om unntak fra vilkår om registrering i merverdiavgiftsregisteret Lagt inn veiledning til ny forskriftsbestemmelse