Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 20 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 20-3. Overgangsbestemmelser for forskriftsendringer i kraft 1. januar 2016

Foretak kan frem til 1. juli 2025 få fornyet sentral godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016, dersom kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut innen 1. juli 2025. Dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt innen 1. juli 2025, fatter Direktoratet for byggkvalitet vedtak om bortfall av godkjenningen for godkjenningsområder og tiltaksklasser dette gjelder.

 • Veiledning til § 20-3

  Bestemmelsen regulerer overgangsbestemmelse for fornyelse av sentral godkjenning fram til 1. juli 2025.

  Bestemmelsen gir en overgangsperiode som utløper 1. juli 2025. Fram til dette tidspunktet kan foretak søke fornyelse av sentral godkjenning på grunnlag av de mer lempede kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. januar 2016. Dette betyr at foretak i denne perioden kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bakgrunnen for en slik overgangsordning er å gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

  Vurdering av hvorvidt praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning.

  Overgangsbestemmelsen påvirker ikke godkjenningens gyldighetsperiode, som vil løpe som normalt. Det er imidlertid en forutsetning at foretakene skal oppfylle kvalifikasjonskravene innen 1. juli 2025. Dersom foretaket ikke oppfyller gjeldende kvalifikasjonskrav ved overgangsperiodens utløp, vil direktoratet fatte vedtak om at godkjenningen bortfaller for tiltaksklasser der formalkravene ikke er oppfylt.

  Overgangsbestemmelsen gjelder kun kravene til utdanning og praksis i SAK10 kapittel 11. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår. Gjeldende seriøsitetsvilkår skal dermed oppfylles for å få fornyet sentral godkjenning også i overgangsperioden.

  Overgangsbestemmelsen gjelder også foretak som tidligere hadde et godkjenningsområde som etter 1. januar 2016 er splittet i to eller flere. Disse foretakene kan fram til 1. juli 2025 søke og bli vurdert i de nyetablerte godkjenningsområdene på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016.

Endringshistorikk § 20-3

 • 05.01.23 Ny dato for overgangsbestemmelsen

 • 17.09.21 Ny dato for overgangsbestemmelsen
 • 15.10.19 Ny dato for overgangsbestemmelsen
 • 23.05.18 Ny dato for overgangsbestemmelsen
 • 01.07.16 Nytt sjette avsnitt om forståelsen av overgangsbestemmelser for nye godkjenningsområder fra 01.01.16. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
 • 25.02.16 Veiledning lagt inn til ny forskriftsbestemmelse