Byggkvalitetsdagen

Byggkvalitetsdagen er direktoratets fagdag rettet mot byggsektoren.

Sist endret 27.06.2023

Byggkvalitetsdagen skal fremme god byggkvalitet i byggsektoren. Fagdagen løfter fram aktuelle samfunnsutfordringer som påvirker byggkvaliteten og deler erfaringer og kunnskap. Byggkvalitetsdagen synliggjør de gode prosjektene som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvaliteten. Fagdagen er digital og gratis, og den gjennomføres vanligvis i september.

 

Byggkvalitetsdagen 2023: "Eksisterende bygg - en ressurs for å nå klimamålene". 

Oppgradering av bygg er avgjørende for å få ned klimagassutslippene. Store deler av vår eksisterende bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. I dag er oppgraderingstakten på bygninger i Norge svært lav. Rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygninger vil være et avgjørende bidrag til en bærekraftig framtid. 

Her kan du se Byggkvalitetsdagen 2023 i opptak:

Byggkvalitetsdagen_art_Følg sendingen.png
Klikk på bildet for å se opptaket fra sendingen.

Program

Kl. 10.00 Velkommen, med innledning til dagens tema

Kl. 10.15

Stopp klimaendringene, ikke riv - alt som er bygget er en ressurs

Byggesektoren har et stort klimafotavtrykk. Våre eldre bygg kan være energisluk, men å rive og bygge nytt er ikke løsningen for at vi skal nå våre felles klimamål. Økt oppgradering av bygg har en stor effekt på å redusere klimagassutslipp. Derfor er det klokt å bruke og ruste opp vår eksisterende bygningsmasse.

Mie Fuglseth 200x250 SH 1.png

Mie Fuglseth er seniorrådgiver og fagansvarlig for klima og materialer i Grønn Byggallianse, der hun blant annet holder kurs i klimagassberegninger. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har 10 års erfaring fra rådgivningsbransjen. Hun har ledet utredninger om klimaeffekt fra bygg- og anleggsutbygging for blant andre DiBK, DFØ, ENOVA, og flere kommuner og fylkeskommuner.

 

Kl. 10.40

EU viser vei – hva betyr taksonomien for eksisterende bygningsmasse?

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomi. Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål for en rekke realøkonomiske sektorer, herunder bygg og eiendom. 

I dette foredraget vil du få en dypere forståelse av taksonomiens direkte og indirekte virkninger og lære mer om kravene knyttet til eiendomsvirksomhet.

Elise Johansen 200x250 SH.png

Elise Johansen er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og en av Norges ledende jurister innen bærekraft, klima og havrett. Hun har spesialisert seg på internasjonale og nasjonale regler innen klima- og miljøretten, inkludert EUs regelutvikling på området for bærekraft, klima- miljølovgivning. Elise har bakgrunn som professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet og har lang erfaring som underviser og forsker.

 

Kl. 11:05

Hvordan bidrar TEK17 til bærekraft?

Norge står foran store utfordringer for å redusere klimagassutslipp, ressursbruk og energibruk. Byggesektoren er en stor forbruker av ressurser og en viktig aktør for å bidra til sirkulær økonomi. Innlegget vil presentere de viktigste kravene i bygningsregelverket som fremmer bærekraft med tanke på klima, energi og miljø. Og hva er de fremtidige utfordringene?

Ingunn Marton 200x250 SH.png

Ingunn Marton er senioringeniør i DiBK og jobber med klima, energi, miljø, ombruk og avfall både i nye og eksisterende bygg. Hun har lang erfaring som rådgiver på energi- og miljøfeltet i offentlig og privat sektor. I tillegg har hun jobbet som forsker. Hun er utdannet sivilingeniør i bygg fra NTH (NTNU) og har også en mastergrad fra University of Washington i Civil Engineering.

 

Inger Grethe England 200x250 SH.png

Inger Grethe England er senioringeniør i DiBK og har vært prosjektleder for utviklingen av kravene til klima, energi og miljø i bygningsregelverket siden 2014. Hun har tidligere lang erfaring som prosjektleder i Statens Forurensingstilsyn, nå Miljødirektoratet. I tillegg har hun jobbet i forskning. Hun er utdannet cand. scient. i biologi fra Universitet i Oslo.

 

Kl. 11.25

Potensialet for energieffektivisering av bygg mot 2030 og 2050

Bygningsmassen står for mer enn halvparten av strømforbruket i Norge. Gjennom energieffektivisering og smartere energibruk i bygg kan vi frigjøre både strøm og nettkapasitet. En SINTEF-studie viser at det er mulig å halvere behovet for kjøpt energi i bygninger innen 2050. Tiltakene som foreslås er i tråd med anbefalingene fra Energikommisjonen og på linje med signaler og lovgivning fra EU.

Igor Sartori 200x250 SH.png

Igor Sartori er seniorforsker ved SINTEF. Han har doktorgrad innen energibehovsmodellering i bygninger og har lang erfaring i flere FoU-prosjekter knyttet til nullenergi/utslippsbygg og nabolag, og fleksibelt energibehov. Han har bidratt med å utvikle kunnskap, modeller og verktøy som hjelper byggsektoren for å gjøre bygningsmassen til en bærekraftig ressurs.

 

 

Kl. 11.50-12.20 PAUSE

Kl. 12.20

La boligeiere bidra til bærekraft - lønnsomhet, rammevilkår og støtteordninger

Oppgradering av de eksisterende boliger er viktig for klima når samfunnet må bruke energi smartere og rive mindre. Potensialet er stort, men det er også barrierer for å utløse mulighetene. NBBL og Boligbyggelagene har jobbet sammen for å synliggjøre gode eksempler, utvikle bærekraftregnskap og bedre rammebetingelsene slik at flere borettslag og sameier gjør større og bærekraftige oppgraderinger.

Bård Folke Fredriksen2 200x250_SH_Foto Ilja Hendel.jpg

Bård Folke Fredriksen er adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) som er interesseorganisasjon for boligbyggelagene. I tillegg til å bygge boliger, er boligbyggelagene dypt engasjert i oppgradering av eksisterende boliger og bærekraft. Fredriksen har tidligere vært mangeårig byråd for byutvikling i Oslo kommune, statssekretær og er bachelor fra UiO.

 

 

Kl. 12.40

Kommunegården i Sandvika – et rehabprosjekt med høye miljø- og klimamål

Ved å la være å rive bygg, åpner vi for en bedre utnyttelse av ressurser og materialer som allerede er i bruk. Kommunegården i Bærum kommune, er et rehabiliteringsprosjekt som har lykkes med å skape et funksjonelt og attraktivt bygg, samtidig som det har oppnådd høy miljøstandard. Å skape klimavennlige bygg starter fra første idé om et prosjekt. Insenti AS vil vise hvordan blant annet valg av gjennomføringsmodell, målstyring og fokus på risikoreduserende tiltak har vært viktige suksessfaktorer i prosjektet.

Beate Aasen 200x250 SH.png

Beate Aasen og Randi Lunke jobber begge for Insenti AS, en ledende aktør på prosjektledelse for byggherre.

Beate Aasen er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU (den gang NTH). Hun har lang erfaring som prosjektleder særlig fra rehabilitering av bygg. Beate har jobbet som byggherrens prosjektleder siden 2007, og før det 10 år hos som prosjektleder hos entreprenør.

Randi Lunke 200x250 SH.png

Randi Lunke har utdanning fra bygg- og miljøstudiet på NTNU. Siden 2010 har hun jobbet som miljørådgiver i byggebransjen. Hun var en av Norges første BREEAM-revisor og BREEAM-AP (akkreditert profesjonell) og har lang erfaring fra å lede prosessen med BREEAM-sertifisering av bygg.

 

 

Kl. 13.05

Verdiskapning gjennom bruk og gode fortellinger – arkitektens rolle ved transformasjon av bygg

Alt som er gammelt, har en gang vært nytt. Alt som er nytt eldes. Hvilke kvaliteter bygger vi inn i nåtidens bygninger? Hvordan tar vi vare på kvalitetene i det som er bygd? Hvilke fortellinger kan bidra til at byggesektoren tar bedre vare på de estetiske og fysiske verdiene i våre bygninger og omgivelser også med tanke på en bærekraftig utvikling? KIMA arkitektur deler sin erfaring fra noen av sine gjennomførte og pågående prosjekter.

Inge Hareide 200x250 SH.png

Inge Hareide er utdannet arkitekt fra NTH (NTNU) i Trondheim. Hareide er en av grunnleggerne av KIMA Arkitektur AS. Kontoret har bred erfaring med ulike oppgaver innen kultursektoren og har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sine arbeider. KIMA har i den senere tid spesielt utmerket seg innen transformasjon av eldre, eksisterende bygg, til blant annet næringsbygg og kulturhus. Tidligere har Hareide blant annet jobbet som prosjekteringsleder hos arkitekt Sverre Fehn. 

 

Kl. 13.25

Bærekraft i tre dimensjoner - en oppgradering i støpeskjeen

Bærekraft står sentralt i fornyingen av et eksisterende kontor- og næringsbygg i Trondheim. Hvordan jobber prosjektgruppen for å ivareta helheten som ligger i bærekraftbegrepet? Nordre gate 12 ønsker å løse klima- og miljømål innenfor fornuftige økonomiske rammer. Samtidig vil prosjektet gi noe tilbake til byen og samfunnet. 

Marte Reenaas 200x250 SH.png

Marte Reenaas er bærekraftsleder i Veidekke Bygg i Trondheim, og brenner for bærekraft i praksis. Marte har sin bakgrunn fra NTNU og master i energi og miljø, industriell økologi. Hun har jobbet både som forskningsassistent innenfor klimagassberegninger og livsløpsanalyse ved NTNU og miljørådgiver før hun gikk inn i rollen hun har nå.

 

 

Kl. 14.00 SLUTT

Vil du delta på Byggkvalitetsdagen?

Meld deg på vårt gratis webinar tirsdag 26. september kl. 10:00–14:00