Ulstein Arena, Ulsteinvik

Statens_PfB_Merke_vinner_140.jpg

Ulstein kommune har en strategisk og ambisiøs plan om å fortette Ulsteinvik sentrum. Et klart mål fra byggherre og arkitekten var å skape et anlegg som bidrar med urbane kvaliteter til byen, med liv og aktivitet til sentrum. Et bygg for alle, uavhengig av kultur og fysiske utfordringer.

Sist endret 27.06.2023
Svømmehallen i Ulstein Arena

I svømmehallen er det brukt trekledning på veggene, noe som gir varme og bidrar til god lyddemping. Store vinduer gir både innsyn og utsikt, og knytter anlegget til omgivelsene på en nær måte. Foto: Fredrik Myhre

Biblioteket i Ulstein Arena

Biblioteket i Ulstein Arena er meråpent og benyttes flittig av alle aldersgrupper. Foto: Fredrik Myhre

Fasade Ulstein Arena

For at anlegget skulle harmonere med det eksisterende miljøet og de historiske byggene, ble bygningskroppen delt opp og senket ned i terrenget. Foto: Fredrik Myhre

Fasade Ulstein Arena

Et mål fra byggherre og arkitekt var å skape et anlegg som bidrar med urbane kvaliteter til Ulsteinvik. Foto: Fredrik Myhre

Trapp ute Ulstein Arena

Et viktig premiss var at anlegget skulle være tilgjengelig for alle. Universell utforming er derfor integrert i arkitekturen, med blant annet ramper som går som et landskap langs og gjennom anlegget. Foto: Fredrik Myhre

Fasade Ulstein Arena

Arkitekturen følger linjene i landskapet som omkranser Ulsteinvik. Foto: Fredrik Myhre

  • Fakta om bygget

  • Juryens begrunnelse

Omtalen av prosjektet er basert på informasjon fra byggherre og arkitekt:

Ulstein Arena består av idrettshall, klatrehall, svømmehall og bibliotek. Anlegget er brukt til å utvikle tettstedet Ulsteinvik. Idrettsanlegget og biblioteket skaper mye liv, med aktivitet store deler av døgnet, gjennom hele året. De mange funksjonene i bygget sikrer et stort spekter av brukergrupper i alle aldre.

Fremragende byggkvalitet

Sentrum i Ulsteinvik har tidligere vært preget av økonomisk rasjonelle elementbygg. Ulstein Arena har introdusert en byggkvalitet og byggeskikk som ikke tidligere er benyttet i sentrum. Bygget er tilpasset det lokale klimaet, det er benyttet lokale håndverkere og det meste er bygget på stedet, med lite bruke av prefabrikkerte elementer. Ved å benytt lokale entreprenører og håndverkere har den lokale byggebransjen fått et kompetanseløft og blitt inspirert til å transformere byen videre.

Det er lagt vekt på både akustiske og visuelle kvaliteter i både idrettshallen og badeanlegget. Innvendig bruk av tre gir varme og bidrar til god lyddemping. Store vinduer gir både innsyn og utsikt til byen og fjellene, og knytter anlegget til omgivelsene på en nær måte. Uterommene er tilrettelagt for allsidig bruk med fleksible arealer og robuste materialer.

Ulstein Arena har en egen fjernevarmesentral med sjøvann som energikilde. Sentralen varmer opp tappevann som distribueres til badeanlegget, og som også gir varme til byggets ventilasjon- og varmeanlegg. Sentralen produserer energi til Ulstein Arena, til barne- og ungdomsskolene, den lokale kirken og 44 nye leiligheter.

Bygget har et klimatilpasset design med fokus på robuste og holdbare løsninger. Overvannshåndteringen er basert på 30 prosent økning i nedbørsmengde, og det er lagt vekt på ekstra god drenering og gode fallforhold fra bygget.

Idrettskulturhuset er bevisst lagt i sentrum med lett tilgang til offentlig kommunikasjon, der alle viktige funksjoner er innenfor gåavstand. Bygget er nært knyttet til de største skolene og oppfordrer til gangbruk mellom skolene og arenaen.

Det har vært et viktig premiss at anlegget skulle være tilgjengelig for et mangfold av befolkningen, uavhengig av kultur og fysiske forutsetninger. Anlegget skulle ha likeverdig adkomst fra flere sider. Hele anlegget er tilgjengelig for rullestolbrukere, med universell utforming integrert i arkitekturen, med blant annet ramper som går som et landskap langs og gjennom hele anlegget. Bygget har fleksible rom som kan tilpasses ulike arrangementer.

Gode og innovative byggeprosesser

Brukerne av av Ulstein Arena ble involvert tidlig i prosjektet, hvor blant annet bibliotekarkitekten Aat Vos har holdt workshops for brukerne. Biblioteket er meråpent og er tilgjengelig for alle brukergrupper, uansett alder og behov.

Flerbruk har vært et tema der biblioteket kan tilpasses alt fra bokkveld, filmvisning, konserter og utstillinger. Flerbrukshallen kan brukes til både idrett og konsertlokale.

Ulstein kommune hadde en godt forberedt byggeoppgave, med et realistisk og gjennomtenkt program. Konsulentene som var tilknyttet prosjektet hadde god kompetanse og deltok i prosessen fra konkurransen ble annonsert til bygget stod ferdig.

God fortetting

Ulstein kommune har en strategisk og ambisiøs plan om å fortette Ulsteinvik sentrum. Et klart mål fra byggherre og arkitekten var å skape et anlegg som bidrar med urbane kvaliteter til Ulsteinvik, med liv og aktivitet til sentrum. Ulstein Arena skaper nye gangforbindelser mellom skole og sentrum. For å harmonere med det eksisterende miljøet og de historiske byggene, ble anlegget delt opp og senket ned i terrenget. Dette gjør at bygget framtrer mer integrert i byen, gir bedre proporsjoner og harmonerer med bygningsmiljøene rundt.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Det overordnede bærekraftsmålet for Ulstein Arena har vært å ivareta og sette i gang en urban utvikling. Skape et sosialt miljø i et tettsted som nå utvikler seg fra bygd til by. Anlegget ligger sentralt i byen og gjør det dermed lett tilgjengelig både til fots, med sykkel og kollektivt. Dette redusere behovet for biltransport.

Det tekniske aspektet på bærekraft er først og fremst byggets egen fjernevarmesentral med sjøvann som energikilde. Sentralen varmer opp tappevann som distribueres til badeanlegget, og som også gir varme til byggets ventilasjon- og varmeanlegg. Sentralen produserer energi til Ulstein Arena og til flere bygg i nærområdet, som barne- og ungdomsskolene, den lokale kirken og 44 nye leiligheter.

For å redusere behovet for kunstig belysning og skape et godt innemiljø er anlegget utformet med maksimalt innslipp av dagslys. Det er valgt gjennomgående naturvennlige og slitesterke materialer med lave emisjonstall og lang levetid. Det har vært fokus på holdbarhet og minimale krav til vedlikehold.

Forbildebygg

Ulstein Arena viser hvordan små kommuner og mindre tettsteder og byer kan bruke offentlige utbyggingsprosjekter som del av en strategisk byutvikling og fortetting. Arenaen viser hvordan store volumer kan integreres i bybildet og i et historisk bymiljø. Bygget er prosjektert og utført med en skarpskåren detaljering, med robuste og fleksible løsninger. Samtidig er materialbruken i interiøret variert og inviterer til utforskning og bruk.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.