Nye Ålgård sentrum, Gjesdal

merke for vinner av Statens pris for byggkvalitet

Et nedlagt industriområde ved Figgjoelva er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum med nytt torg, kanalpark og gangsti langs elva. Det er tilrettelagt for alle aldersgrupper, med spesiell oppmerksomhet på de yngste.

Sist endret 27.06.2023
Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland har fått en renessanse med ny torggate, kanalpark og gangsti langs Figgjoelva. Landskapsarkitekturfirmaet Dronninga landskap vant konkurransen om å utvikle administrasjonssenteret i Gjesdal kommune. Foto: Ragnhild Momrak

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

I Ålgård sentrum er det lille sideløpet av Figgjoelva utviklet til en tverrgående kanal med seks terskler, sju vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Foto: Ragnhild Momrak

Det nedlagte industriområdet ved Figgjoelva i Ålgård er blitt transformert til småbysentrum

Det nedlagte industriområdet ved Figgjoelva i Ålgård er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum. Området ble ferdigstilt i 2017. Foto: Ivar Brekken

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Oppgraderingen av sentrumsområdene inkluderte også planting av trær, busker og bunndekkende planter som er tilpasset Ålgårds klima, og som gir frodighet og variasjon gjennom året. Foto: Ragnhild Momrak

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Gangveier, stier, bruer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt. Foto: Ragnhild Momrak

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Det nye, oppgraderte sentrumsområdet utgjør til sammen 23 dekar, med en jevn arealfordeling mellom park, gater og elvepark/flomsikring. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland

Ålgårds nye torg har blant annet fått et kunstverk, «Teppe Ålgård», som er laget av kunstnerduoen Løvaas & Wagle. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Elveparken i Ålgård fungerer også som flomsikringstiltak langs Figgjoelva

Vann er et viktig innslag i det nye byområdet, og elveparken har også funksjon som flomsikringstiltak langs Figgjoelva. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

  • Fakta om prosjektet

  • Juryens begrunnelse

Gjennom flere år har Gjesdal kommune satt i verk en rekke prosjekter for å utvikle nye Ålgård sentrum. Det nye sentrum er etablert på et tidligere industriområde inntil gamle Ålgård stasjon og den gamle lokstallen. Med den nye kanalparken i sentrum er vannet i Figgjoelva ført like inn til sentrumskjernen. Kanalen, hoppesteiner, trær og en sandstrand har skapt et attraktivt uterom for både voksne og barn.

Fremragende byggkvalitet

Landskapsarkitektene i Dronninga landskap har jobbet med Ålgård siden 2006. I 2016 vant byrået en arkitektkonkurranse om utviklingen av nye Ålgård sentrum.

Det nye torget og kanalparken har definert og skapt et nytt og positivt sentrum. Det lille sideløpet av Figgjoelva er utviklet til en tverrgående kanal med seks terskler, sju vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Vanntilførselen ligger med selvfall. Både dammene og tersklene er utformet slik at vannet endrer karakter og håndteres på ulike vis i sitt løp ned mot Figgjoelva. Vanntersklene er lave, slik at fisk kan vandre inn i kanalen.

Øverst i kanalen ligger det største vannbassenget. Dette har fall ned mot et grunnere basseng med sandstrand som er tilrettelagt for plasking og lek for de yngste. Stranda er sørvestvendt og har gode solforhold. Gangveier, stier, bruer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt. Det er opparbeidet kanalstier med universell utforming og mange krysningsmuligheter, slik at man kommer tett på vannet. Kanalen følges opp av trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima, og som gir frodighet og variasjon gjennom året. Mange benker og sittemuligheter gjør kanalparken til et naturlig møtested.

Elveparken preges av åpne, solrike aktivitetssoner i det grønne, mellom lunder av trær og med god visuell kontakt til elva.  Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til variasjon, mangfold og opplevelser.

Det nye torget skal fungere som samlingsplass for 17. mai og andre arrangementer. Med et fargerikt teglsteindekke, som er laget etter gamle mønster produsert i Ålgård veveri, er det et blikkfang for alle som passerer og gir et løft til området.

Aktivitetsparken for barn befinner seg mellom torget og kanalparken. Her svever blant annet en 90 meter lang benk som inviterer til balansering og lek. Benken er lyssatt og understreker den spennende formen og gir torget et særpreg om kvelden og natta. Aktivitetsparken for ungdom har skaterampe og klatrevegg i rødt og oransje, og er et annerledes formvalg i kontrast til kanalparken.

Oppe ved hovedveien er det etablert romslige busskur med grønne tak, som trekker parken helt ut til veien. Med husker, store benker og fargerike vinduer i taket er det ikke kjedelig å vente på bussen.

I parken finnes det wifi-lysstolper der folk kan lade mobiltelefonen og tilkoble seg kommunens trådløse nett.

Hele sentrum i Ålgård er planlagt med fokus på universell utforming. Kanalstiene er universelt tilrettelagt slik at alle kan komme ned til vannet. Den øverste terskelen i et «vannbord» har adkomst fra sittehøyde, og trapper er merket av for svaksynte.

Gode og innovative byggeprosesser

I forkant av detaljreguleringen utarbeidet arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS, i samarbeid med Gjesdal kommune, et kvalitetsprogram for Ålgård sentrum. Kvalitetsprogrammet omhandler volumer og høyder, struktur og rytme, fjernvirkning, uterom, lokalklima, lysforhold, materialvalg og farger. Formålet er å sikre en helhetlig bærekraftig utvikling av sentrum, og god kvalitet på arkitektur, uterom og byrom. Målgruppen for kvalitetsprogrammet er i hovedsak eier/utbygger, prosjekterende, saksbehandlere for reguleringsplan/byggesak i kommunen og saksbehandlere i andre etater som berøres av tiltaket.

Dronninga landskap deltok i et parallelloppdrag i 2012 om utviklingen av nye Ålgård sentrum. Her hadde kontoret tre retninger i konseptet sitt:

  • Fortette sentrum til en kompakt småby, med korte avstander og mange funksjoner.
  • Gjøre Ålgård til en elveby med en klar forbindelse til Figgjoelva, som er det historiske utgangspunktet.
  • Grønt sentrum: Hjertet i sentrum skulle være torget og en kanalpark, en tverrgående blågrønn forbindelse som strekker seg mellom de grønne åsene og Figgjoelva.

Kort tid etter vant Dronninga landskap konkurransen om reguleringsplanen for Ålgård sentrum, og kunne jobbe med å utvikle konseptet videre.

Landskapsarkitektene har i nært samarbeid med Gjesdal kommune utarbeidet reguleringsplan for sentrumsområdet, og de har hatt det landskapsfaglige ansvaret for detaljprosjekteringen.

Prosjektet er preget av gode medvirkningsprosesser fra barn og ungdom, næringsliv og eldreråd. I tillegg har driftspersonell vært involvert gjennom plan- og byggefasen.

God transformasjon

I Ålgård er et gammelt industriområde og en idrettsbane transformert og rommer nå en kanalpark, elvestier, en ny torggate og et nytt og moderne busstopp. Ålgårdbanen mellom Ålgård og Sandnes ble nedlagt i 1988. Den gamle lokstallen lå som en ruin, men er nå transformert til restaurant.

I forkant av arbeidet med Ålgård sentrum ble Figgjo flomsikret, og det ble etablert en blågrønn elvepark med rom for aktiviteter, langsgående sykkelveier og elvestier. Dette arbeidet, samt utformingen av den nye sentrumsgata Torgveien, sto klar i 2016. Utformingen av Ålgård torg og kanalpark var ferdig i 2017.

Elva Figgjo er grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering. Vannkraften i fossen ga grunnlag for industrien på 1800-tallet. Elva videreutvikles nå til å bli stedets varemerke. Ålgård blir igjen en elveby med sterk tilknytning til Figgjo.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Ålgård trengte et nytt sentrum og har fått det. Gode, skreddersydde møteplasser i grønne miljø, gir grunnlag for et godt liv. Kommunen har engasjert innbyggere og politikere i prosessen med å skreddersy programmeringen av parken, mens landskapsarkitektene har stått for utformingen.

I Gjesdal kommune er det et mål at så mange funksjoner som mulig skal plasseres i sentrum, slik at «alt ligger nær alt». Å bygge tett og høyt i sentrum vil bidra til mer liv i sentrum og til mindre bilkjøring, samtidig som det bevarer byens omkringliggende natur- og kulturlandskap. For å redusere bilbruk og parkeringsbehov i sentrum har den nye busstopparken lagt til rette for at det skal være attraktivt å ta bussen til og fra Ålgård. Gjesdal kommune er også partner i H2020-prosjektet «FABULOS». Det skal nå testes en flåte med tre selvkjørende minibusser som skal mate busstoppen i sentrum fra et boligfelt høyere opp.

Området planlegges og er tilrettelagt for en framtidsrettet energiløsning med kortreiste og lokale energikilder. Parken er rustet til å tåle dagens og fremtidens klima.

Forbildeprosjekt

Ålgårds nye sentrum viser hvordan man med god planlegging, samarbeid og medvirkning kan transformere et tidligere industriområde til en attraktiv møteplass med opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper.

Prosjekt har trukket naturen inn i bybildet og samtidig økt områdets robusthet mot klimaendringer.

Kilder:

  • Gjesdal kommune
  • Dronninga landskap
  • Arkitektur N

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.