Bygdebox, Stokkøya i Åfjord

merke for hedret av Statens pris for byggkvalitet

På Stokkøya i Åfjord kommune i Trøndelag har lokale krefter tatt initiativ til et stedsutviklingsprosjekt. Gjennom flerbruksbygget Bygdebox er en etterlatt steinfylling langs sjøen transformert til en innovativ møteplass for kultur, næring, forskning og utdanning.

Sist endret 27.06.2023
Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Bygdebox ble tegnet av arkitektkontoret Pir II, og tiltakshaver er Bygda 2.0 ved Roar Svenning og Ingrid Langklopp. Foto: Pasi Aalto

Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Bygningen ligger på Stokkøya i Åfjord kommune, ute ved kysten på Fosenhalvøya i Trøndelag. Foto: Ingrid Langklopp

Bildet viser materialer som er i brukt i Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Variert bruk av materialer preger den 750 kvadratmeter store bygningen. Glass, transparent bølgeplast, ubehandlet tre og eksponert betong er valgt som hovedmaterialer. Foto: Pasi Aalto

Møterom og konferansesal i Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Bygdebox består blant annet av en sal for kurs, konferanser, selskaper og kulturarrangementer. Foto: Pasi Aalto

Bildet viser utsikten fra Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Store glassflater gir utsyn mot det flotte og tidvis værharde kystlandskapet, her med Linesøya i bakgrunnen. Foto: Marius Rua

Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Bygdebox er en møteplass for kultur, næring, forskning og utdanning. Foto: Marius Rua

Treverksted i flerbrukshuset Bygdebox

Bygdebox er et flerbruksbygg, og består blant annet av et treverksted. Foto: Pasi Aalto

Samling av mennesker foran Bygdebox på Stokkøya i Åfjord kommune, Trøndelag

Bygningen åpnet i 2015, og har blitt et møtested for både lokalbefolkningen og langveisfarende. Foto: Gerhardsen & Karlsen

  • Fakta om prosjektet

  • Juryens begrunnelse

Prosjektet Bygda 2.0, som Bygdebox er en del av, ønsker å utvikle en bærekraftig, oppgradert, urban og attraktiv liten landsby – en «microcity» på Stokkøya. I mektig natur og med fokus på arkitektur, møteplasser, mat, kunst og kultur ønsker utbygger å åpne for et unikt og fortettet bo- og arbeidsmiljø.

Fremragende byggkvalitet

Nærings- og aktivitetshuset Bygdebox ligger nordvest på Fosenhalvøya i Trøndelag. Initiativtakere og byggherrer er Roar Svenning og Ingrid Langklopp. Prosjektet er ett av flere som de to gjennom prosjektet Bygda 2.0 har etablert i området, og det er blitt sentrum for virksomhetene omkring.

Bygdebox består av et kontorfellesskap, møterom, flerbrukssal for kurs, konferanser, selskap og kulturarrangementer. Huset rommer et fullt produksjonskjøkken/matlaboratorium, et bakeri og et treverksted. Også et mikrobryggeri startet sin drift i Bygdebox, men har nå vokst seg ut av lokalene.

Bygdebox er plassert i sentrum av den planlagte, landsbyen Bygda 2.0. Bygningen skiller seg ut fra områdets byggeskikk med et moderne formspråk og variert materialbruk. Glass, ubehandlet tre, transparent bølgeplast og eksponert betong er valgt som hovedmaterialer i aktivitetshuset. Bygget åpner seg med store glassflater mot naturen og havet.

Bygget er plassert for å ta hensyn til havstigningen. De klimatiserte delene av bygget har passivhusstandard og balansert ventilasjon. Det er hybrid-ventilasjon i resten av bygget.

Utbygger har fokus på gjenbruk og miljøriktige materialer. Vinduer, dører og porter er overskuddsmateriell fra flere ulike byggeprosjekter. De store glassflatene i bygget slipper inn mye dagslys, og bidrar dermed til et lavere strømforbruk. Bygget er satt opp av en lokal entreprenør fra Åfjord, og det meste er bygget på stedet.

Bygget åpner for et mangfold av befolkningen, uavhengig av kultur og fysiske forutsetninger. Fra parkeringsplassen kan anlegget nås trinnfritt. Alle hovedfunksjoner er tilgjengelig for rullestolbrukere. Salen i bygget kan benyttes til ulike arrangementer. Det er enkel tilgang til offentlig kommunikasjon, og det er gåavstand til Sjøsenteret og de nye boligene som skal etableres.

Gode og innovative byggeprosesser

Prosjektet er utført med delt entreprise. Det er brukt samme sentrale aktører gjennom hele prosessen, som gikk over mange år.

Det er arkitektkontoret PIR II som har tegnet prosjektene på Stokkøya. Både kommunen og befolkningen var i utgangspunktet skeptiske til det nye prosjektet. Men etter folkemøter, debatter og mye informasjon er nå de aller fleste positive til planene for området.

Arkitekten har bistått kommunen i den tekniske delen med å utarbeide arealplaner. Det gode samarbeidet mellom oppdragsgiver, arkitekt, entreprenør, og etter hvert kommunen, har vært viktig for å lykkes.

God transformasjon

Området var et LNF-område med et fjell som gikk direkte ned i sjøen. I perioden fra 2008 til 2011 ble fjellet sprengt ut for å bygge vei og bro til Linesøya (naboøya). I etterkant av veiprosjektet sto det igjen et steinbrudd og et sår i landskapet. Byggherren kjøpte området i 2010 og startet en omreguleringsprosess for bolig og næring.

Veiprosjektet raserte naturen, men såret i landskapet blir nå utviklet med et variert program for næring, varierte boligtyper, matproduksjon og dyrking. Området repareres ved å skape attraksjoner og nyttige funksjoner både for det regulerte området og for omlandet. Det er ikke planlagt fritidsboliger i området.

Prosjektet og lokaliseringen ble vurdert opp mot effekten på stedets senterstruktur. Målet var at prosjektet skulle bidra til økt næringsutvikling på stedet. Gjennom Bygda 2.0 er det gjort grep for å bedre infrastrukturen i hele området.

Bygdebox var det første bygget i stedsutviklingsprosjektet Bygda 2.0. Målet er at prosjektet

skal bli en modell for hvordan framtidens bygder skal se ut, med et godt arbeidsmiljø i flott natur og med ren luft, ro og god plass. Bygda skal bli mer attraktiv enn den er i dag, og den skal få flere mennesker til å velge bygda som sitt bo- og arbeidssted.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Distrikts-Norge opplever en befolkningsnedgang. Dette berører også Stokkøya i Åfjord kommune.

Hovedmålet for utbygger da han tok over gården Troningen på Stokkøya, var å gjøre barndomshjemmet til et levende lokalsamfunn. Et sted hvor folk ønsker å bo – et alternativ til byen. Utbygger satset på god arkitektur og tydelighet som den eneste sjansen for å få prosjektet til å lykkes.

Det handler om etablering av sosiale strukturer, moderne boformer, bruk av fornybar energi, matkultur og naturopplevelser. Alt dette sammen med et framtidsrettet miljø for næringsliv og forskning, et slags levende laboratorium.

Bygdebox – med sine mange bruksmuligheter og tilbud om kontorfellesskap, bakeri, matlaboratorium og verksted – er et av de første realiserte prosjektene i Bygda 2.0. Prosjektet har skapt tre nye årsverk, blitt et etterspurt konferansesenter for bedrifter fra hele landet og en flott kulturarena for Midt-Norge. Her samles det fagkompetanse, kunstnere og brennende engasjement som påvirker lokalsamfunnet og skaper framtidsoptimisme. Åfjord kommune har hatt en positiv netto tilflytting de siste årene, og mange av tilflytterne har slått seg ned på Stokkøya.

Forbildebygg

Bygdebox viser hvordan god arkitektur – sammen med en gjennomtenkt strategi for en sosial, økologisk og økonomisk utvikling av et distrikt – kan angripes på en positiv måte og føre til at nærområdet og hele kommunen kan ha nytte av dette. Prosjektet har ført til økonomisk og kulturell vekst i bygda, og det viser en kreativ og omtenksom omgang med naturen og menneskeskapte sår i landskapet.

En spennende og modig arkitektur og varierende bruksmuligheter lokker kunstnere, næringsdrivende, studenter, bedrifter, lokalbefolkning og turister til Stokkøya.

Kilder:

  • Arkitektkontoret PIR II
  • Bygda 2.0
  • Arkitektur skaper verdi, Arkitektbedriftene

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.