Gateopprusting av Thorvald Meyers gate, Oslo

merke for hedret av Statens pris for byggkvalitet

Oslo kommune har rustet opp Thorvald Meyersgate til å møte nye behov og krav til klima,- miljø og folkehelse. Visjonen for prosjektet har vært å skape byens mest attraktive byrom for næring, byliv og trikk.

Sist endret 27.06.2023
Thorvald Meyers gate i Oslo. Foto Ilja Hendel

Thorvald Meyers gate i Oslo var en av to finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto: Ilja Hendel

Thorvald Meyers gate i Oslo var en av to finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto Ilja Hendel

Thorvald Meyers gate i Oslo var en av to finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto Ilja Hendel. Foto: Ilja Hendel

Detalj fra Thorvald Meyers gate i Oslo

Thorvald Meyers gate i Oslo var en av to finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto: Ilja Hendel

Detalj fra Thorvald Meyers gate i Oslo

Thorvald Meyers gate i Oslo var en av to finalister til Statens pris for byggkvalitet 2022. Foto: Ilja Hendel

  • Fakta om prosjektet

Håndtering av overvann i byer er en stadig større utfordring som følger med klimaendringene. I Thorvald Meyers gate er dette løst gjennom åpne, blå-grønne tiltak. Dette reduserer belastningen på overvannsnettet og Akerselva. Samtidig bidrar denne gateopprustningen til et klimarobust og attraktivt byrom som viser omtanke både for innbyggerne og omgivelsene.

Gater og byrom er med på å forme byers identitet. Thorvald Meyers gate ligger i et historisk og verneverdig bymiljø på Grünerløkka i Oslo. Den 1,1 km lange gaten er rustet opp til å takle et klima i endring. Samtidig er det gjennomført tiltak for bedre fremkommelighet for trikk og oppgradering av vann- og avløpsnettet. Målet har vært å skape gode byrom for næring, byliv og trikk.

Årets tema - klimatilpasning

Et klima med mer og intens nedbør øker utfordringene med håndtering av overvann i byene. I Thorvald Meyers gate er det lagt opp til flere lokalt tilpassede overvannstiltak. En vadi med vegetasjon infiltrerer, fordrøyer og frakter bort overvann. Vadien tilfører området både estetisk og biologisk verdi. Et åpent gatedekke av storgatestein infiltrerer overvannet i grunnen. Vann fra fortau og taknedløp ledes til regnbed og vanner vegetasjon. Det er i tillegg etablert to fordrøyningsmagasin i gaten. Samlet bidrar dette til en lokal fordrøyning som forsinker og reduserer belastning på overvannsnettet og Akerselva.

Det hadde styrket prosjektets blå-grønne profil ytterligere om det hadde blitt plantet flere trær og om overvannet fra magasinene kunne utnyttes til for eksempel vanning av grøntarealer i området.

Fremragende byggkvalitet

Det er skapt en ryddig og lesbar gatestruktur med naturlige kontraster mellom vegg-, fortau- og møbleringssoner og trafikkarealet. Nye trær og stauder fargelegger gaten gjennom sesongene. Trærne gir skygge og et bedre lokalklima. Gaten har fått flere benker og sykkelstativer. Ved å fjerne parkering og biltrafikk i gaten er det tilrettelagt for et tryggere og mer oversiktlig bybilde. Deler av gaten er tilbakeført i samarbeid med Byantikvaren. Gateopprustningen har lagt vekt på design, material- og gjenbruk med respekt for stedets identitet og kvalitet.

I et historisk og trangt gatebilde møter prosjektet en del utfordringer. Mange funksjoner skal løses på et begrenset areal. Det er tilrettelagt for døgnstyrt flerbruk av areal til både varetransport og gode byrom for opphold. Universell utforming mellom fortauer og over gater er løst med blant annet gode, naturlige ledelinjer, mens atkomst fra fortau til noen inngangspartier ser ut til å ha vært krevende.

Gode og innovative byggeprosesser

En ny samarbeidsavtale mellom byggherren Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten om felles planlegging, prosjektering og gjennomføring av infrastruktur for gate- og trikk, bidrar til å effektivisere oppgraderingen av Oslos gater. Videre har et godt samarbeid med brukere, næringsliv og vernemyndigheter også styrket prosessen med gateopprustningen.

Forbildeprosjekt

Bymiljøetatens gateopprustning av Thorvald Meyers gate i Oslo er forbilledlig på å realisere blå-grønne strukturer i en krevende bykontekst. Prosjektet løser klimautfordringer og skaper samtidig et attraktivt bymiljø.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

  • fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet