Statutter for Statens pris for byggkvalitet 2018

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016)

Sist endret 27.06.2023
Sobakken skole_824x424.png
Søbakken skole i Elverum er tegnet av asas arkitektur as. Skolen ble ferdigstilt i 2015. Foto: Fredrik Myhre

Formål

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kriterier

Kandidater til prisen skal

  • ha fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting.

Bygget må være ferdigstilt i 2014 eller senere for å kunne være kandidat til prisen for 2018.

Definisjon av byggkvalitet

Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet.

Hvordan foreslå kandidater til prisen

Det er åpen forslagsrett for prisen. Alle kan foreslå kandidater, og det er mulig å foreslå egne bygg.

Dokumentasjon som må følge forslaget:

  • beskrivelse av prosjektet og prosessen
  • fotografier og tegningsunderlag

Forslaget sendes til Direktoratet for byggkvalitet, som er sekretariat for prisen.

Juryen

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury som er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen gir en skriftlig redegjørelse for valget av vinner. Juryen oppnevnes for en periode på fire år. Dette er juryen for prisen i 2018-2022.

Prisens innhold

Vinneren av prisen mottar en plakett som settes på eller i bygningen, og et diplom. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora.

Departementet kan gi hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerker seg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Desember 2017