Regelverk, verktøy og veiledning om fagområder

Det bygningstekniske regelverket favner en rekke fagområder. Her finner du informasjon om en rekke av områdene.

Svar på bygningstekniske spørsmål

 • Må en hybel eller hybelleilighet utføres som egen branncelle?

  Begrepet hybel eller hybelleilighet er ikke definert i TEK17. Derimot er begrepet boenhet definert som bruksenhet som har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til boligformål.

  En boenhet må altså inneha alle nødvendige romfunksjoner, det vil si stue, kjøkken, soverom, bad og toalett, for å kunne fungere selvstendig og uavhengig av bygningen forøvrig.

  Et enkelt rom som leies ut i for eksempel en enebolig, regnes som en del av boligen og inngår i samme branncelle. En leilighet som skilles fra en bolig og per definisjon utgjør egen boenhet, må skilles fra den øvrige boligen med branncellebegrensende bygningsdeler.

 • Hva er bebygd areal for en tomt (BYA)?

  Bebygd areal beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard NS 3940, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningen etter TEK10 § 5-7.

  Bebygd areal for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta.

  Bebygd areal er "fotavtrykket" av bygninger carport, overbygd gårdsrom, terrasse som ligger mer enn 0,5 m over terreng, utkraget bygningsdel med fri høyde over terreng mindre enn 5 m over terreng, parkeringsareal osv.

 • Er det krav om at vinduer i boliger skal kunne åpnes?

  Ja. I rom for varig opphold (stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom i boenhet) skal minst ett vindu eller en dør mot det fri kunne åpnes.

 • Hvordan finner jeg sikkerhetsklassen for flom - F - for et tiltak som ikke er tatt med i de retningsgivende eksemplene i veiledningen til § 7-2?

  Det er definert tre sikkerhetsklasser med ulike flomstørrelser (angitt med gjentaksintervall) som skal legges til grunn for byggverk i flomutsatte områder.

  Hvilken sikkerhetsklasse et byggverk tilhører er avhengig av konsekvensene ved oversvømmelse. Konsekvensene er igjen avhengig av både hvilke funksjoner byggverket har og kostnadene ved skader.

  Når det skal vurderes hvilken sikkerhetsklasse et byggverk skal plasseres i, må de angitte eksemplene i preaksepterte ytelser normalt legges til grunn. For byggverk som ikke er angitt under preaksepterte ytelser, må plasseringen i sikkerhetsklasse vurderes i det enkelte tilfelle ut fra konsekvensene ved oversvømmelse.

  Dersom byggverket er sammenlignbart med et byggverk angitt under preaksepterte ytelser, må dette inngå i grunnlaget for vurderingen.