Brannteknisk prosjektering

Brannreglene i byggteknisk forskrift gjelder både når nybygg bygges og når en bolig deles av fra noe annet. De gjelder også når bruken av et bygg eller en del av et bygg endres, for eksempel når et butikklokale blir gjort om til bolig eller omvendt.

Tekniske løysingar

Tekniske løysingar er ikkje ein del av regelverket. Desse må ein prosjektere og dokumentere i kvar enkelt byggesak. Du kan også bruke allereie dokumenterte løysingar. Oversikt over tekniske løysingar og produkt med sertifikat eller godkjenning finn ein hos dei som utferder desse, eller hos byggevareprodusentane.

Spørsmål og svar om brannteknisk prosjektering

 • Vil en bruksendring fra bolig (risikoklasse 4) til bolig beregnet for personer med heldøgns pleie- og omsorg (risikoklasse 6) medføre en søknadspliktig bruksendring?

  Dersom en tidligere "vanlig" bolig gjøres om til bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg, vil dette etter veiledningen til TEK endre risikoklassen. Veiledningen til TEK17 gir imidlertid anledning til å plassere byggverk i en lavere risikoklasse, se veiledningen til § 11-2.

  Dette gir da grunnlag for å gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak. Eksempelvis vil det være rimelig å opprettholde risikoklasse 4 dersom en vanlig bolig bygges om og tilrettelegges for et familiemedlem som har fått nedsatt funksjonsevne.

 • Kan man prosjektere med organisatoriske tiltak når man fraviker ytelser gitt i forskriften eller veiledningen til TEK?

  Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverk etter TEK. Formålet er blant annet å ivareta særskilt eller økt risiko på grunn av virksomhet, bruk eller aktivitet.

  Beredskapsmessige tiltak kan ikke erstatte eller kompensere for manglende oppfyllelse av krav etter denne forskriften eller preaksepterte ytelser.

 • Hva menes med småhusbebyggelse når det gjelder krav til slokkevannskapasitet?

  Småhus er eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer, i henhold til NS3457-3:2013.

 • Kan eldre temaveiledninger fortsatt brukes?

  I en del tilfeller er innholdet i gamle temaveiledninger utdatert på grunn av endret regelverk, teknologisk utvikling eller andre forhold. I noen tilfeller er temaveiledninger helt eller delvis erstattet av nyere norske standarder eller anvisninger fra Byggforskserien (SINTEF). Da må disse nyere publikasjonene benyttes.

  Eksempler på temaveiledninger som helt eller delvis er erstattet av nyere standarder er HO-3/2000 Røykventilasjon (erstattet av NS-EN 12101-serien) og HO-2/98 Brannalarm (erstattet av NS 3960:2013 og NS-EN 54-serien). I slike tilfeller er det bare for temaer som ikke er dekket av de nyere publikasjonene, at de gamle temaveiledningene kan være aktuelle å bruke dersom det ikke er i strid med dagens regelverk.