Raskere og mer digitale plan- og byggesaksprosesser

En ekstrabevilgning på 20 millioner tar oss et stort skritt nærmere raskere og mer digitale plan- og byggesaksprosesser.

Sist endret 17.11.2020

Midlene er gitt gjennom tiltakspakke 3 som Stortinget har vedtatt i forbindelse med koronapandemien, og skal brukes på tre pilotprosjekter i 2020 og 2021.

Disse tre prosjektene jobber vi med fram til utgangen av 2021

1. Fellestjenester PLAN: Digitale selvbetjeningsløsninger for arealsaker

Fellestjenester Plan er et pilotprosjekt for å utvikle digitale selvbetjeningsløsninger for arealplansaker.

Dagens plandata er ikke tilgjengelig i et format som støtter digital bruk i byggesaksprosessen. I dag må kommunene derfor bruke mye ressurser på å forbedre kvaliteten på planforslag som kommer fra forslagstillere. Dette er bakgrunnen for pilotprosjektet Fellestjenester Plan.

Det er et stort gevinstpotensial i å kontrollere forslag til reguleringsplaner digitalt før de sendes til kommunen. I dette prosjektet skal vi legge til rette for denne digitale kontrollen.

Prosjektet bygger på infrastrukturen for validering og innsending av byggesøknader som allerede er utviklet gjennom Fellestjenester Bygg.

2. Drømmeplan: En digital reguleringsplan som gir søkere enkelt svar på det som må avklares i en byggesak

Tilrettelegging av plandata for digital bruk er blant de viktigste forutsetningene for fullautomatiserte byggesøknader, men i dag brukes det mye ressurser både hos søkere og i kommunene på å avklare hvordan kommunale planer setter rammebetingelser for byggesøknader.

Drømmeplan er pilotprosjektet som skal gjøre planbestemmelsene i kommunen enklere å lese og forstå for innbyggerne.

I pilotprosjektet blir det utarbeidet og testet veiledningsmateriale som skal gjøre innbyggerne mer selvhjulpne, og redusere behovet for rådgiving om plan. Dermed kan vi effektivisere plan- og byggesaksprosessen.

Drømmeplan-prosjektet bygger videre på metoden som ble brukt i piloten Drømmeplan Sandnes og er allerede klar for utprøving i kommunene.

Kommunene er blitt invitert til å melde seg som testkommuner. I første omgang blir seks kommuner valgt. Kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen er kommunestørrelse, byggeaktivitet og geografi. I tillegg vektlegges det at alle GIS-leverandørene til kommunemarkedet er representert.

3. Digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) av eksisterende bygg, funksjonelle for ulike bruksområder i verdikjeden.

Bruk av bygningsinformasjonsmodeller i byggesak gir raskere og mer digitale plan- og byggesaksprosesser. Men til tross utvikling av ny teknologi, er det ressurskrevende å lage BIM for eksisterende bygg.

I tillegg er det lite standardisering på markedet og vi mangler en beste praksis på hvor mye datafangst og bearbeiding som må gjøres for å dekke sentrale bruksformål i levetiden til bygg.

Gjennom dette pilotprosjektet skal vi utvikle standardiserte krav som kan legges til grunn når tjenester knyttet til datafangst, etablering og forvaltning av BIM skal anskaffes. Behovene til sentrale brukergrupper vil legges til grunn når vi skal konkretisere kravene til innhold i ulike typer BIMer. Det vil bli vektlagt å tilrettelegge for BIM i praktisk bruk – dette kan for eksempel være i forbindelse med styrearbeid i borettslag, brannvern, boligsalg eller vaktmesterarbeid.

Arbeidet med å prioritere målgrupper er i oppstartsfasen. Målet at vi skal stimulere til mer etterspørsel og bruk av BIM i forvaltning, drift og utvikling av eksisterende bygg og til innovativ utvikling av verktøy i markedet.

Se mer om pilotprosjektene i dette blogginnlegget på digidir.no