Steg 5: Orientere naboene

Hvis byggeprosjektet ditt krever søknad eller dispensasjon, må du sende et nabovarsel hvor du forteller naboene om planene dine

Sist endret 24.03.2017
Dibk-13.png

Slik går du fram

Bestem deg for om du vil nabovarsle digitalt eller på papir. Digitale løsninger gir deg flere muligheter og gjør det raskere og enklere å varsle naboene dine. Velger du å varsle manuelt, må du oppsøke naboene dine og du må samle og sende alle kvitteringer selv. Du kan lese mer om de ulike søknadsmåtene på siden "Søknadsskjemaer for mindre byggeprosjekter på boligeiendom". Dersom du vil nabovarsle på papir må du følge denne fremgangsmåten:

  1. Bestill naboliste fra kommunen. Alle på denne listen må varsles. Står kommunen oppført på listen? Da må de også varsles. Skal du rive noe? Da må du i tillegg varsle alle kreditorer og andre som har pant i eiendommen
  2. Fyll ut nabovarselet og samle alle vedleggene. Samle tegningene og annen dokumentasjon som naboene skal få. Lag kopier av dette settet, så du har ett til hver nabo, og ett ekstra som legges ved byggesøknade

Del ut nabovarsel hver nabo på nabolisten.

  Er det flere eiere/festere av en eiendom? Da må alle få eget varsel. Du kan kombinere leveringsmåtene A, B, C og D:
  1. Personlig overlevering. Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Har ikke naboen innvendinger, kan de samtidig signere på at de samtykker til byggeplanene
  2. Sende på e-post eller sms. Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekreftet at varselet er mottatt. Automatisk svar holder ikke.
  3. Sende rekommandert. Husk å få Posten til å kvittere for hvem du har varslet. Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen. Naboen trenger ikke svare.
  4. Sende digitalt via Altinn. Svarfristen begynner å løpe fra datoen du sender varselet. Naboen trenger ikke svare. Se hvilke søknadsløsninger som tilbyr digitalt nabovarsel her.
 1. Vent 14 dager. Du må vente i 14 dager før du sender byggesøknaden til kommunen. Dette er fordi naboene skal ha tid til å sette seg inn i byggeplanene dine, og kunne komme med merknader. Du slipper å vente hvis alle naboene bekrefter at de samtykker til byggeplanene.
 2. Ingen merknader fra naboer? Da kan du sende inn søknaden! Legg ved kvitteringene som viser at alle naboene har blitt varslet og en kopi av nabovarselet med alle vedlegg. Har du nabovarslet via Altinn holder det med kvittering på at du har sendt varselet.
 3. Har noen gitt merknader? Vurder ut fra merknadene om du bør:
  • Endre byggeprosjektet og varsle alle naboene på nytt
  • Sende inn byggesøknaden som den er, med alle merknader og dine kommentarer til hver enkelt merknad

Hvilke skjema skal jeg bruke for å nabovarsle?

Må jeg varsle alle på lista?

Kommunen kan gi deg fritak fra å varsle enkelte naboer, hvis naboens interesser ikke vesentlig berøres. Det kan for eksempel være at bygget ditt er plassert sånn at de ikke ser det fra sin eiendom, eller hvis naboen bor så langt unna at det ikke er mulig å se bygget fra dennes eiendom. Men denne avgjørelsen er opp til kommunen.

< Forrige Neste >