Steg 3: Hva må du ta hensyn til?

Selv et lite byggeprosjekt kan ha store konsekvenser for omgivelsene. Du må derfor sette deg inn i alle regler, planer og bestemmelser for eiendommen din.

Sist endret 24.03.2017
Dibk-11.png

Slik gjør du det

 1. Bestill et situasjonskart over eiendommen din via kommunens nettside. Du trenger kartet for å se eiendommen din og tegne inn det du skal bygge.
 2. Sett deg godt inn i situasjonskart, planer og planbestemmelser som gjelder eiendommen din. Du får hjelp til å forstå hvorfor planene er viktige i oversikten "Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge".
 3. Planene gir svar på om du må endre plassering, utforming, høyde eller størrelse på grunn av for eksempel:
     • byggegrenser
     • avstand til vann- og avløpsledninger
     • avstand til bil-, gang- eller sykkelvei
     • avstand til naboeiendom
     • flom- og skredområde
     • sjeldne plante- og dyrearter
     • krav til farge- eller materialbruk
 4. Finnes det begrensninger og er det ikke mulig å endre planene dine? Da trenger du søke om en såkalt dispensasjon. Dette gir lengre saksbehandlingstid og kommunen kan si nei.
 5. Trenger du hjelp til å finne ut om du må sende inn byggesøknad til kommunen, og om du har lov å søke selv? Prøv en av våre veivisere:
 6. Fortsatt usikker på om du må søke? Hør med kommunen før du starter å bygge. Bygger du ulovlig kan du måtte rive det du bygger for egen regning.

Hva innholder et situasjonskart?

Situasjonskartet er et kartutsnitt du bestiller fra kommunen, som viser eiendommen din og nærområdet. På kartet vises som regel vann- og avløpsledninger, bygninger, høyspentlinjer, kulturminner, strandsoner og byggegrenser. Disse påvirker hvor du kan plasserere bygningen din. På dette kartet må du tegne inn ditt prosjekt, og det skal legges ved byggesøknaden.

Noe hindrer meg i å bygge slik jeg ønsker - hva nå?

Hvis du ønsker å bygge noe som ikke er i tråd med planer, bestemmelser eller andre regler som gjelder eiendommen din, må du søke om dispensasjon.

Hvis du er nødt til å søke om dispensasjon, må kommunen vurdere om de kan gjøre et unntak fra den planen eller bestemmelsen som hindrer deg i å bygge slik du ønsker.

Hvordan søker jeg om dispensasjon?

I dispensasjonssøknaden henviser du til hvilken bestemmelse du søker unntak fra, og beskriver hvorfor du likevel bør få bygge slik du ønsker. Du må begrunne hvordan det du vil bygge ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen du søker om unntak fra, og at fordelene med at du får bygge er større enn ulempene. Kommunen kan vanligvis ikke legge vekt på personlige forhold når de vurderer dispensasjonen din. Kommunen kan derfor ikke legge vekt på at du har lyst på større plass på grunn av familieforøkning.

Søknaden(e) om dispensasjon sender du inn sammen med byggesøknaden. Husk at alle dispensasjoner skal nabovarsles.

< Forrige Neste >