Kombinere flere arbeider

Ikon i artikkel andre arbeider.png

Bruk denne tabellen for å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Den hjelper deg også å avklare om arbeidene er søknadspliktige og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres på én gang.

Sist endret 03.02.2022

Tabellen gir kun en indikasjon og det er kommunen som avgjør hvilken kategori arbeidene skal plasseres i.

Skal arbeidene gjøres i forbindelse med en bruksendring? Da kan tabellen gi unøyaktige svar. Les mer om bruksendring.

Momenter i vurderingen:VedlikeholdVesentlig endring eller vesentlig reparasjonHovedombygging

Definisjoner

Arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvalitetsnivået til en bygning

Oppgradering, fornyelse eller utskifting av en avgrenset del av bygningen

Arbeid som er så omfattende at bygningen i det vesentlige blir fornyet

Antall berørte bygningsdeler

Kun én eller få bygningsdeler er vanligvis berørt

Flere bygningsdeler kan være berørte

Berører bygget som helhet

Inngrep i bærende konstruksjoner

Vedlikehold kan aldri innebære inngrep i bærende konstruksjoner

Inngrep i en bærevegg, en bæresøyle eller annen avgrenset del av bærekonstruksjonen, er en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon

Inngrep i det vesentlige av byggets bærende konstruksjoner vil være en hovedombygging

Inngrep og hulltaking i brannskillende konstruksjoner

Vedlikehold kan aldri innebære Inngrep eller hulltaking i brannskillende konstruksjoner

Inngrep og hulltaking i en brannskillende konstruksjon er en vesentlig endring eller vesentlig reparasjon

Inngrep eller hulltaking i det vesentlige av byggets brannskillende konstruksjoner kan innebære en hovedombygging

Gjenoppbygging etter brann

Gjenoppbygging av hele eller deler av en bygning kan aldri være vedlikehold

Dersom deler av en bygning har brent ned, er det en konkret vurdering av skadene på bygningen, om dette er en vesentlig reparasjon eller hovedombygging

Dersom det vesentlige av byggets bærende konstruksjoner må erstattes, er dette en hovedombygging

Utbedring etter langvarig manglende vedlikehold

Slike utbedringer vil sjelden anses som vedlikehold

Slike utbedringer vil ofte anses som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon

Slike utbedringer vil kunne være så omfattende at det anses som en hovedombygging

Verneverdige bygg og reguleringsplanerKommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om fargevalg, materialvalg, utforming og størrelse. Ta kontakt med kommunen før oppstart om du er i tvil om hva som er tillatt.
Konsekvenser:

Vedlikehold

pil ned.png
 

 

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon
pil ned.png
 
Hovedombygging
pil ned.png
 

Byggteknisk forskrift (TEK17)

TEK17 gjelder ikke. Vedlikehold faller utenfor virkeområdet til plan- og bygningsloven.

Må vurdere hvilke krav i TEK17 som er relevante for den eller de bygningsdelene som arbeidene omfatter.

TEK17 gjelder for hele bygningen.

Søknadsplikt

Vedlikehold faller utenfor virkeområdet til plan- og bygningsloven. Krever ikke søknad.

Er søknadspliktig, men kan være unntatt etter SAK10 § 4-1 og kommunen kan unnta andre mindre arbeider etter pbl § 20-5 første ledd bokstav g.

Hovedombygging er alltid søknadspliktig.

 

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?