Tilsyn med brannhemmende trekledning avdekket avvik

En produsent har stanset markedsføring og omsetning av royalbehandlet trekledning med brannhemmende overflatebehandling etter tilsyn.

Sist endret 12.01.2021

Direktoratet har gjennomført et tilsyn med brannhemmende trekledning. Brannhemmende trekledning er behandlet med et middel, for eksempel lakk, maling eller impregnering, som skal gjøre at trekledningen har bedre brannegenskaper. I tilsynet ble seks produkter fra fem leverandører testet av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Har trukket MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra markedet

Testen av MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS viste at produktet hadde dårligere brannegenskaper enn oppgitt i produktdokumentasjonen.

– Talgø MøreTre AS har som følge av testresultatet valgt å stanse markedsføring, omsetning og bruk av sin royalbehandlede trekledning med brannhemmende overflatebehandling. Direktoratet har avsluttet tilsynet fordi det ikke var nødvendig å gjennomføre vedtak om omsetningsstans. Vi vil eventuelt følge opp med et nytt tilsyn dersom det blir behov for det, sier Hilde Balke, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

Feil i produktdokumentasjon av royalbehandlet trekledning

Som følge av tilsynet ble direktoratet oppmerksom på at produsenter av royalbehandlet trekledning (uten brannhemmende middel) deklarerte sine produkter feil. Produktene ble deklarert i system 4, og med klasse D-s3,d0 for egenskap ved brannpåvirkning, uten testing. Produktene skal være i system 3, og skal testes av prøvningslaboratorium.

Direktoratet for byggkvalitet har derfor oppfordret bransjeorganisasjonen Treindustrien om å informere produsentene om at de har deklarert royalbehandlet og annen type behandlet trekledning feil, og at produktene må testes for å vise at de minst oppfyller klasse D-s3,d0 for egenskap ved brannpåvirkning.

– Direktoratet er i dialog med bransjen og er kjent med at produsentene nå har endret produktdokumentasjonen, og tester royalbehandlet kledning. Vi følger saken og kan på et senere tidspunkt vurdere å gjennomføre tilsyn med royalbehandlet kledning, sier Hilde Balke.

Fire produkter besto testingen

I DBIs testing av de brannhemmende trekledningene besto fire produkter testingen. Det vil si at produktene hadde samme eller bedre klasse for egenskaper ved brannpåvirkning enn den klassen som var oppgitt i ytelseserklæringen for produktene.

Følgende produkter bestod testen:

  • Alvdal Skurlag AS, 2 Produkter: Teknos FR Facade option 1 og 3, Trekledning brannmalt med Teknosafe 2407 FR
  • Sandermoen AS, Produkt: Preventor Anti Fire
  • Inntre AS, Produkt: Teknos FR Facade brannmalt med Teknosafe 2407 FR

To av produktene bestod ikke testen. Det ene er Thermo-D Fyr fra Bare 3 AS. Bare 3 AS mener at det er benyttet feil råvare, og har opplyst at de skal gjennomføre en ny test. Vurderingen av dette produktet er ikke ferdig.

Det andre produktet, MøreRoyal brannmalt med ES/VFR fra Talgø MøreTre AS, er trukket fra markedet som følge av tilsynet. Resultatet fra testingen viste at dette produktet oppnådde klasse E eller dårligere.

Riktig montering viktig for god brannsikkerhet

Resultater fra tilsynet viser at det var viktig å ha tilsyn med brannhemmende trekledning og utføre testing. Flere av produktene måtte testes flere ganger. Feil montering var en årsak som ble oppgitt. Det er derfor svært viktig at monteringsanvisningen til produsenten følges nøye.

– Markedet for denne type produkter er i utvikling, og det kommer stadig nye produkter. Det er derfor viktig at kundene kan stole på at produsentene oppgir korrekte egenskaper for produktene, sier Hilde Balke.

Usikkert hvor lenge trekledningen er brannhemmende

Produktstandarden som gjelder for brannhemmende trekledning stiller ingen krav til dokumentasjon av bestandighet, altså hvor lang tid det tar før effekten av det brannhemmende middelet i trekledningen blir redusert.

– I vårt tilsyn har vi derfor ikke kunnet etterspørre dokumentasjon på bestandighet. Direktoratet oppfordrer derfor produsenter av brannhemmende trekledning til å teste bestandigheten for sine produkter. Forbrukere bør også etterspørre tester på bestandighet, fastslår Hilde Balke.

Se tilsynsrapport og testrapport:

Se tilsynsrapport og testrapport

Krav til dokumentasjon av brannhemmende trekledning

Alle byggevarer må ha dokumenterte egenskaper for å kunne omsettes. Egenskapene til brannhemmende trekledning skal dokumenteres etter en felleseuropeisk standard, noe som innebærer at produktene skal være CE-merket og følges av en ytelseserklæring når de omsettes.

Byggevarer har ulik betydning for bygninger, og de er derfor kategorisert i ulike systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Brannhemmende trekledning er plassert i system 1. Det vil si at det er krav om produktsertifisering av en uavhengig tredjepart, enten et teknisk kontrollorgan, et akkreditert sertifiseringsorgan eller et teknisk bedømmelsesorgan.

Produktsertifiseringen skal være på plass før brannhemmende trekledning omsettes og brukes i norske byggverk.