Tilsyn med byggeråstoffer (pukk og grus)

Etter at markedet var kartlagt i 2014, ble tilsynsaktiviteten med pukkverk satt i verk i 2015. Kampanjen ble videreført i 2016 og vi har purret uttakssteder i 2017.

Sist endret 30.01.2019

Det ble sendt ut anmodninger om status for CE-merking til de 534 uttakstedene som det var tilgjengelige opplysninger om. Responsen ble lagt inn i et verktøy, slik at oversikter kunne genereres automatisk.

Manglende tilbakemeldinger ble fulgt opp med forhåndsvarsel om omsetningsforbud. Etter purringer mangler vi ved utgangen av 2015 opplysninger fra 130 mindre aktører. I tillegg er ca. 100 uttakssteder i prosess med CE-merking. Disse sakene løper over i 2016. Det har vært meldt inn 25 foretak som ikke har vært registrert, og det er stor omsetning fra såkalte industritomter som ikke er eller vanskelig kan, registreres. Bransjen er uoversiktlig og kompetansen og kunnskap om regelverket er dårlig, særlig hos mindre foretak.

Det er derfor gjennomført en omfattende opplærings- og informasjonsinnsats med stor vekt på kvalitet og seriøsitet i næringen, nasjonalt og regionalt, i samarbeid med bransjeforeningene Maskinentreprenørenes forening og Bergindustrien. Vi har, etter at kampanjen ble satt i gang, opplevd en meget stor pågang fra bransjen med spørsmål om hvordan de fremskaffer dokumentasjonen. Det har vært nødvendig å promotere og bistå konsulentforetak til å hjelpe uttaksstedene med nødvendige rutiner, kvalitetssystemer og prøvetaking.

Det er et klart behov for et tettere samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet som markedstilsyns myndighet og Direktoratet for mineralforvaltning som sentral myndighet for ressursforvaltningen, gjennom en lik praktisering av tilsyn og sanksjoner. Det vil neppe være mulig med god etterlevelse, med mindre det er god og seriøs bestillerkompetanse.

Ved produksjonsstart våren 2017 skulle de aller fleste permanente uttaksstedene ha CE-merking på plass. Det har vist seg vanskelig å følge opp de aller minste virksomhetene.

En klar effekt av den proaktive tilsynskampanjen er en gjennomgående stor bevissthet i bransjen om markedstilsynet, og de krav som stilles. Det er vår erfaring at en så omfattende kampanje vil resultere i et stort antall meldinger om foretak som antas ikke å oppfylle kravene, og en naturlig avslutning av proaktivt tilsyn er reaktive oppfølginger.