Krav til energieffektivitetet - rammekravsmetoden

For de fleste bygningskategorier skal kravet til energieffektivitet oppfylles med rammekravsmetoden. For boliger er det valgfritt om man vil benytte rammekravsmetoden eller tiltaksmetoden.

Sist endret 19.04.2018

Alle bygningskategorier har fått strengere energiramme (rammekravsmetoden) med dagens energikrav.

Energirammen for småhus (bolig) inkluderer et areal-ledd som tar høyde for at småhus har relativt større ytterflate og derfor større varmetap per m2 oppvarmet BRA, enn større bygninger.

Det totale energibehovet for bygningen skal ikke overstige energirammen i tabellen i § 14-2 første ledd samtidig som minimumskravene i § 14-3 er oppfylt.

For å oppfylle kravene må det gjennomføres en beregning som viser at totalt netto energibehov ikke overskrider den fastsatte energirammen for den aktuelle bygningskategorien.

Energirammen skal angis i kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Kontrollberegningen skal gjøres etter reglene i NS 3031:2014. Denne standarden er trukket tilbake som gjeldende standard hos Standard Norge, men er fortsatt tilgjengelig og skal brukes ved beregninger av energikravene i TEK17.

Minimumskrav til energieffektivitet i § 14-3

Minimumskravene skal sikre en minstestandard på bygningskroppen. Alle U-verdiene er oppgitt som gjennomsnittsverdier. Minimumskrav i § 14-3 første ledd bokstav a gjelder ved beregning etter rammekravsmetoden:

U-verdi yttervegg
[W/(m²K)]

U-verdi tak
[W/(m²K)]

U-verdi gulv mot grunn og mot det fri
[W/(m²K)]U-verdi vindu og dør inkl. karm/ramme
[W/(m²K)]Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling per time)


≤ 0.22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

I tillegg gjelder krav om at rør og ventilasjonskanaler skal isoleres, se § 14-3 annet ledd.