Krav til skorstein i småhus

Med de nye energikravene ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet.

Sist endret 18.05.2018

Kravet er beskrevet i § 14-4, fjerde ledd i byggteknisk forskrift.

Skorsteinen må minimum være så lang at ettermontering av ildsted kan gjennomføres kun med individuelt tilpasset røykrør i det aktuelle rommet.

Det er unntak fra kravet om skorstein dersom vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming i stue eller tilsvarende rom.

Det kan brukes annen oppvarming på baderom, soverom eller i rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er også unntak fra kravet om skorstein dersom årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus. Dette er beskrevet i standarden NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - boligbygninger.

Krav til skorstein reguleres også i § 15-3 i byggteknisk forskrift. Dette kravet må ses i sammenheng med kravet i § 14-4.