Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

I Varme- og kjøleinstallasjon

§ 15-3. Røykkanal og skorstein

(1) Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjonen fungerer tilfredsstillende.

(2) Røykgasser skal føres ut fra byggverket på en måte som ikke medfører fare for antennelse av byggverket og nabobyggverk.

(3) Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

(4) Støpt eller murt skorstein skal oppføres på bærende konstruksjon av ubrennbart materiale.

(5) Røykkanal og skorstein skal

a) være tilstrekkelig tett

b) ha yttersider som er tilstrekkelig tilgjengelige til at sprekkdannelser kan oppdages

c) ha mulighet for fri bevegelse i forhold til tilstøtende bygningsdeler

d) ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.