Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet ut på høring forslag om nye regler om overvannshåndtering i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslag vil også føre til endringer i veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10).

Sist endret 02.03.2020

Status: Til behandling

Høringsfristen var 29.06.2020