Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag om endringer av byggteknisk forskrift (TEK17). De foreslåtte endringene gjelder TEK17 § 7-3 Sikkerhet mot skred og § 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred.

Sist endret 28.06.2022

Status: Avsluttet

Høringsfristen var 17.08.2022