Endringer i byggereglene fra nyttår

Fra 1. januar 2016 er lokal godkjenning opphevet. Samtidig er sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som trer i kraft fra nyttår.

Sist endret 05.01.2016
nybygg_gjerde.jpg
Fra 1. januar 2016 er det gjort flere endringer i både byggesaksforskrift (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK). Foto: Ilja C. Hendel

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Det er gjort endringer i både byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) med tilhørende veiledninger.

Bortfall av lokal godkjenning

Lokal godkjenning er opphevet fra 1. januar 2016 og kommunene skal ikke lenger godkjenne foretak for ansvarsrett i byggesaken. I stedet skal kommunen registrere erklæringer om ansvarsrett som skal sendes til kommunen før byggearbeidene starter.

I erklæringen om ansvarsrett erklærer foretaket at det oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket.

Styrking av ordningen med sentral godkjenning

Fra 1. januar 2016 innføres nye seriøsitetskrav i den sentrale godkjenningsordningen. Formålet med endringene er å styrke sentral godkjenning som virkemiddel for å fremme kvalitet i byggverk. Foretak som søker sentral godkjenning må ikke ha forfalt eller ubetalt skatt, merverdiavgift, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dette gir kontraktspartnere en trygghet for at foretaket driver økonomisk forsvarlig og skal vise at foretaket har vilje og evne til å oppfylle sine forpliktelser. Godkjenningsregisteret skal vise antall ansatte innmeldt i Aa-registeret. Dette gir opplysninger om foretakets gjennomføringsevne.

Disse nye, obligatoriske kravene kommer som tillegg til kvalifikasjonskrav og krav til kvalitetssikring.

Det er også mulig å synliggjøre i det sentrale godkjenningsregisteret om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Tidsavgrenset tilsyn

I 2016 og 2017 skal kommunene prioritere tilsyn med oppfyllelse av krav til kvalifikasjoner og produktdokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet utarbeider og publiserer tilsynsveiledninger for disse to områdene. Veiledningene er et supplement til veiledningen om tilsyn, og består av sjekklister og brevmaler.

Disse bestemmelsene er endret:

Energiregler med overgangsperiode

Hele kapittel 14 om energi er gjort om fra 1. januar, men i en overgangsperiode på et år er det mulig å velge mellom å bruke tidligere og nytt regelverk. Veiledningen til kapitlet er oppdatert i tråd med det nye regelverket.

Disse bestemmelsene er endret:

  • Kapittel 14 Energi (TEK)

Endringer ved tiltak i eksisterende bygg

1. januar gjøres det endringer som gjør det enklere å ta i bruk loft, bod og kjeller som oppholdsrom. Dette gjelder både byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK).

Disse bestemmelsene er endret:

  • Kapittel 2 Tiltak som krever søknad og tillatelse, ny § 2-2 (SAK)
  • § 1-2, nytt åttende ledd (TEK)
  • §§ 7-2 og 7-3 (TEK)