Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 15 Kommunens tilsyn

§ 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2024, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. byggesaksforskriften § 5-4.

- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. byggesaksforskriften § 2-1 og § 2-2.

 • Veiledning til første ledd

  I 2024 og 2025 skal følgende områder være prioriterte fokusområder for kommunalt tilsyn:

  • At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

  Fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi.

  Tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer

  Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

  Tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

  Veiledning for tilsyn med etablering av hybler

  Egne temaveiledere for tilsyn

  Mer veiledning om gjennomføring av tilsyn generelt og tilsyn med de prioriterte fokusområdene finnes i egne temaveiledere på våre nettsider. Her finner du også forslag til sjekklister og brevmaler som kommunen kan benytte ved tilsyn.

Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne bestemmelsen til departementet.

 • Veiledning til andre ledd

  Etter utløpet av periodene skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Rapporteringen skjer elektronisk. Kommunene får nærmere informasjon når det nærmer seg tidspunktet for innrapportering.

  Områdene som er nevnt i første ledd skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er fremdeles kommunene selv som bestemmer omfang, intensitet, ressursbruk, organisering, metoder osv.

Endringshistorikk § 15-3