Tilsyn med universell utforming

7. Om sjekklister

Om sjekklister

Nedenfor følger sjekklister for tilsyn med oppfyllelse av krav til universell utforming. Innenfor hvert kravsområde for henholdsvis uteareal, bolig med krav om tilgjengelighet og byggverk for publikum og arbeidsbygg er det egne sjekklister for dokumenttilsyn og tilsyn på byggeplass. Sjekklistene er inndelt etter type tiltak som det føres tilsyn med.

Kommunen velger selv om de benytter sjekklistene i sin helhet eller kun konsentrerer seg om utvalgte spørsmål.

Ved stedlig tilsyn vil det ved utførelse av prosjektert løsning kunne oppstå mindre avvik uten at dette nødvendigvis fører til avvik fra kravsnivået i TEK10. Eventuelle avvik som oppstår må vurderes med bakgrunn i gitte toleranser eller alminnelige toleranseregler, herunder NS 3420 (se veiledning til TEK10 kapittel 2).

Fig.5 Er det trinnfri tilkomst med terskel maks 20mm?
Fig.5 Er det trinnfri tilkomst med terskel maks 20mm?  Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig


Oppbygning av sjekklister

Det er utarbeidet sjekklister for dokumenttilsyn og byggeplasstilsyn for:

  • Uteareal

  • Bolig med krav om tilgjengelighet

  • Byggverk for publikum, arbeidsbygning

Spørsmålene er inndelt og merket i henhold til tema som også benyttes ved rapportering. Temaangivelse (tall i venstre kolonne) er angitt foran hvert av spørsmålene i sjekklistene. Rapportering er nærmere beskrevet under punkt 9.

0

Likestilt bruk

Alle momenter inngår

1

Framkommelighet

Plassering av type bygg i terreng

Stigningsforhold

Trinnfrihet ute og inne

Dører – trekkraft

Betjening av funksjoner og utstyr

Snuareal i rom

2

Orientering

Plassering av hovedatkomst

Planløsning (logisk)

Lysforhold

Fargekontraster

Skilting

Markering

3

Lydforhold

Taleforståelse

Romgeometri

Støydemping

Akustikk

Lydforsterking

4

Inneklima

Luftkvalitet

Materialbruk

Lys og utsyn

Åpningsbare vindu

5

Brannsikkerhet

Varsling

Rømning

Evakueringsplan

Sjekklistene i word-format kan lastes ned her:

  1. Sjekkliste for Arbeids- og publikumsbygg
  2. Sjekkliste for Bolig med krav om tilgjengelighet
  3. Sjekkliste for Uteareal