Tilsyn med foretak med sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak og kan kreve fremlagt dokumentasjon på at vilkårene for sentral godkjenning er oppfylt. Godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelser av regelverket.

Sist endret 23.08.2023

Når et foretak søker om sentral godkjenning, bekrefter foretaket at det har rutiner for kvalitetssikring som oppfyller plan- og bygningslovgivningen. Tilsyn med sentralt godkjente foretak innebærer at Direktoratet for byggkvalitet kan se om foretakets rutiner for kvalitetssikring er i samsvar med forskriftens krav til kvalitetssikring og at rutinene er i aktivt bruk. Tilsyn innebærer også å sjekke at bedriften fortsatt har ansatte med den kompetansen de oppga da de søkte sentral godkjenning.

Dokumentasjon som kan kreves fremlagt for Direktoratet for byggkvalitet kan også kreves fremlagt for Klagenemnda for sentral godkjenning.

Tilsynet er begrenset til foretak med sentral godkjenning. Direktoratet kan ikke føre tilsyn i den enkelte byggesak.

Tips fra kommunene kan igangsette tilsyn

Tilsyn med sentralt godkjente foretak er basert på tilfeldig utvelgelse og innrapporteringer - i hovedsak fra kommunene. Kommuner som melder fra til direktoratet har gjerne erfart at foretakene én eller gjentatte ganger har brutt regelverket. Slike brudd kan være manglende eller mangelfulle rutiner for kvalitetssikring, fravær av kvalitetssikring eller for eksempel bygging eller riving uten nødvendige tillatelser. Innrapporteringer fra kommunene er en viktig kilde når direktoratet skal velge ut hvilke foretak det skal føres tilsyn med.

Dokumenttilsyn eller stedlig tilsyn hos foretaket

Tilsynet kan gjennomføres enten som et dokumenttilsyn eller stedlig tilsyn, avhengig av blant annet alvorlighetsgraden i eventuelle innrapporteringer. Et dokumenttilsyn gjennomføres ved at foretaket sender inn dokumentasjon til kontroll, mens direktoratet ved et stedlig tilsyn møter foretakets representanter og gjennomgår dokumentasjonen.

Stedlig tilsyn varsles på forhånd

Direktoratet tar kontakt med foretaket for å avklare tidspunkt for tilsynet og forklare hva det går ut på. Foretaket mottar også en innkalling til tilsynsmøtet, hvor det fremgår hvilke dokumenter det må ha klart til møtet. Dermed kan foretaket forberede seg og gjøre klar dokumentasjonen som skal gjennomgås.

Tilbaketrekking av sentral godkjenning

Den sentrale godkjenningen kan trekkes tilbake hvis tilsynet avdekker forhold som er i strid med kravene som er gitt i plan- og bygningsloven eller i medhold av denne loven. Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av regelverket skal sentral godkjenning trekkes tilbake.

En alvorlig overtredelse kan blant annet knytte seg til:

  • feil i prosjekteringen eller utførelsen som har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet
  • fravær av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikringen
  • fravær av kontroll eller svikt i kontrollen
  • igangsetting av arbeid uten tillatelse
  • unnlatelse av å følge opp henvendelser som gjelder tilsyn
  • forfalskning av dokumentasjon
  • manglende eller mangelfullt kvalitetssystem

Tilbaketrekking kan også begrunnes med manglende pålitelighet og dugelighet. Ved mindre alvorlige overtredelser kan direktoratet gi foretaket en advarsel.

Den sentrale godkjenningen skal også trekkes tilbake dersom det godkjente foretaket ikke lenger oppfyller kravene til utdanning og praksis.

Foretak med sentral godkjenning har plikt til å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer som har betydning for godkjenningen. Endringer kan for eksempel være at ansatte slutter i foretaket.

Før det treffes vedtak om tilbaketrekking, skal foretaket få varsel med en frist til å uttale seg.

Tilbaketrekking av sentral godkjenning kan skje inntil foretaket kan dokumentere at årsaken til tilbaketrekkingen er rettet og at vilkårene for godkjenning for øvrig er tilstede. Tilbaketrekkingen kan være hel eller delvis. Dette gjelder både godkjenningsområder og tiltaksklasser.

Du kan lese mer om tilbaketrekking av sentral godkjenning i byggesaksforskriften (SAK10) § 13-6 og tilhørende veiledning.

Klage på vedtak om tilbaketrekk

Klage på vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning behandles av Klagenemnda for sentral godkjenning. Klagenemndas vedtak er endelig.

Se mer om klagenemndas avgjørelser, medlemmer og kontaktinformasjon. 

Slik gjennomfører vi tilsyn

Direktoratet gjennomfører tilsyn med om lag 900 sentralt godkjente foretak hvert år. Dette gjøres enten gjennom stedlig tilsyn, ved hjelp av Teams-møter eller ved et dokumenttilsyn. Les mer om hvordan et tilsyn foregår her.