Dette er energikravene i byggteknisk forskrift

1. januar 2016 kom nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK10). Overgangsordningen varte til 1. januar 2017. I den nye forskriften - TEK17- som kom 1. juli 2017, forble energikravene uendret.

Sist endret 13.02.2018

Endrede energikrav i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. januar 2016. Overgangsordningen varte ett år. Det var ingen endring av energikravene i TEK17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

I praksis betyr kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi i forhold til tidligere energikrav. Det er fortsatt mulig å benytte tiltaksmetoden.

Nye energirammer for utvalgte bygningskategorier:

Bygningskategori Før 1. januar 2016 Etter 1. januar 2016
Småhus* 130 110
Boligblokk 115 95
Barnehage 140 135
Kontorbygning 150 115
Skolebygning 120 110
Universitet/høyskole 160 125
Sykehus** 300 225
Sykehjem** 215 195

* samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA. Energirammen er beregnet for en bolig med 160 m2 oppvarmet BRA.

**Litt høyere verdier for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte.

Tiltaksmetoden består for boliger

Kravene til energieffektivitet for boliger kan fortsatt oppfylles med ni energitiltak i stedet for å oppfylle kravet til energirammer (§14-2 andre ledd). I praksis betyr det at du ikke trenger å beregne energiramme i henhold til standarden NS3031 hvis du følger energitiltakene.

Den viktigste innskjerpingen for bygningstekniske krav handler om tetthet: Kravet til lekkasjetall for boliger er 0,6 dersom du følger tiltaksmetoden. Tidligere var dette kravet på 2,5 luftvekslinger per time ved en trykkforskjell på 50 Pa.

Flere av de andre energitiltakene er også strengere enn før, dette gjelder blant annet U-verdi for gulv og vinduer, virkningsgrad for varmegjenvinner og SFP-faktor. To tiltak er mindre strenge enn tidligere: vindusareal og normalisert kuldebroverdi.

Dette er energiltakene i byggteknisk forskrift § 14-2 (b):

Energitiltak Etter 1.januar 2016 Før 1. januar 2016
1. U-verdi yttervegg [W/m2K] ≤ 0,18 samme
2. U-verdi tak [W/m2K] ≤ 0,13 samme
3. U-verdi gulv [W/m2K] ≤ 0,10 ≤ 0,15
4. U-verdi vinduer og dører [W/m2K] ≤ 0,8 ≤ 1,2
5. Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA 25 % 20 %
6. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg ≥ 80 % ≥ 70 %
7. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor, [kW/(m3/s)]) ≤ 1,5 ≤ 2,5 for boliger
8. Lekkasjetall ≤ 0,6 ≤ 2,5 for boliger
9. Normalisert kuldebroverdi: småhus | boligblokk ≤ 0,05 | ≤ 0,07 ≤ 0,03 | ≤ 0,06

Skjerper minimumskravene

Både med energitiltaksmetoden og energirammene kan du omfordele mellom ulike tiltak så lenge energirammen ikke øker – og så lenge du oppfyller minimumskravene i §14-3.

Dette er minimumskravene til energieffektivitet i byggteknisk forskrift (§ 14-3 (1), tabell a):

U-verdi yttervegg
[W/(m²K)]
U-verdi tak
[W/(m²K)]
U-verdi gulv mot grunn
og mot det fri
[W/(m²K)]
U-verdi vindu og dør
inkl. karm og ramme
[W/(m²K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling per time)
≤ 0.22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

Kravet til å isolere rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varmesystem er blitt tydeligere ved at teksten i forskriften er endret fra bør til skal. Dessuten slår energireglene fast at "isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard".

Samtidig ble to minstekrav fjernet:

 • krav til varmetapstall for vinduer og dører. ( U-verdi for glass/vindu/dør multiplisert med andel vindus- og dørareal < 0,24)
 • krav til at solfaktor (gt) < 0,15 på solutsatte fasader.

Tilleggskrav for energieffektiv drift

De nye energireglene innfører to nye krav for å legge til rette for mer energieffektiv drift:

 • Energibudsjett skal beregnes med reelle verdier for den konkrete bygningen, ikke bare med normerte verdier som i kontrollberegninger.
 • Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann.

Energiforsyning: Nei til fossilt, ja til strøm

De nye energireglene har viktige endringer for kravene til energiforsyning, blant annet:

 • Det er ikke tillatt å installere varmeløsninger for fossilt brensel.
 • Bygg under 1000 m2 kan bruke strøm til oppvarming.
 • Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein, men dette kravet gjelder ikke hvis
 1. boligen er utstyrt med vannbåren varme, eller
 2. årlig netto energibehov til oppvarming ikke er høyere enn energibehovet til passivhus ifølge standarden NS3700

Bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA skal

 • ha "energifleksible" varmesystemer
 • tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

Veilederen til dette punktet (§ 14-4, andre ledd) ble endret 1 juli 2016, og sier nå at "Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014".

Her finner du veiledningen til § 14-4 Krav til løsninger for energiforsyning

Forslag til endring av kravet til energiforsyning for bygg over 1000 m² har vært på høring med høringsfrist 11. mai 2018. Høringsforslaget finner du på dibk.no.

Flere unntak

Bygg som produserer egen fornybar elektrisitet, får inntil 10 kWh/m2 høyere rammekrav per år. Forutsetningen er fornybar elektrisitetsproduksjon på minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Småboliger og andre bygg under 70 m2 oppvarmet BRA får betydelige fritak fra kravene:

 • Frittstående bygning opp til 70 m2 oppvarmet BRA må bare oppfylle generelle krav, minimumskrav til energieffektivitet og kravet om ikke å installere løsning for fossilt brensel.
 • Fritidsboliger under 70 m2 oppvarmet BRA slipper alle energikrav

For fritidsboliger med areal mellom 70 og 150 m2 oppvarmet BRA gjelder bare generelle krav (§14-1), minimumskrav til energieffektivitet og forbudet mot fossilt brensel.

Nye energikrav til laftede bygninger fra 1. januar 2018:

Fra og med 1. januar 2018 har bygninger med laftede yttervegger egne minimumskrav til energieffektivitet, og det blir mulig å omfordele varmetapet. Kravene med veiledning finner du i § 14-5 fjerde ledd og § 14-3.

De nye energikravene til bygg trådte i kraft 1. januar 2016. Søknader som ble sendt inn til kommunen før 1. januar 2017, kan følge de gamle energikravene i TEK10. Kravene med veiledning kan du laste ned her (pdf).


Milepæler

 • 1. juli 2017: Ny byggteknisk forskrift (TEK 17) trådte i kraft. Kapittel 14 Energi er uendret.
 • 1. januar 2018 : Nye energikrav til laftede bygninger.