Byggeregler

<p>En av hovedoppgavene til Direktoratet for byggkvalitet er å informere og veilede kommuner og byggenæring om bygningsregelverket.&nbsp;</p>
<p>til bygningsregelverket i plan- og bygningsloven.</p>

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223
IBAN-NR: NO3763450508979