Endringshistorikk for byggesaksforskriften (SAK)

Veiledningene til byggereglene oppdateres ved regelendringer eller særskilt behov. Listen under viser endringer som er gjort i byggesaksforskriften, i tillegg til endringer gjort i byggteknisk forskrift (TEK10) fram til ny forskrift trådte i kraft i 2017.

Sist endret 01.01.2024

Endringshistorikk også i veiledningen

Endringer loggføres fortløpende under hver enkelt bestemmelse i byggesaksforskriften. Der finner du også en pdf-versjon av veiledningen slik den var før endringen.

Endringshistorikk for byggesaksforskriften

Endret datoHvor endringen er gjortHva som er endret

1. januar 2024

 

§ 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

Ny bestemmelse om håndtering av overvann

 

1. juli 2023
Forskriftsendring i byggesaksforskriften

 

 

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendomLagt inn veiledning til ny bokstav e om frittliggende boligbygning inntil 30 m2

§ 14-2. Obligatoriske krav om uavhengig kontroll

 

Det er lagt inn veiledning til nytt fjerde ledd om unntak for frittliggende boligbygning inntil 30 m2
 

12. mai 2023

 

 

 

 

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelseLagt inn hjemmelshenvisning i innledning til veiledning.

§ 6-8. Selvbygger

Veiledning om sekundærleilighet i første ledd er fjernet.
§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelsePresisering i veiledningen til første ledd bokstav b nr. 2 slik at den er mer i samsvar med forskriftsteksten.

5. september 2022

 

 

§ 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover

 

Til tredje ledd: Veiledningen om utstedelser av midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er endret.

 

1. juli 2022

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5-5. Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket

Veiledningen til bokstav h er endret som følge av endringer i byggteknisk forskrift (TEK17).

§ 8-1. Ferdigstillelse av tiltak

Veiledning til fjerde er endret som følge av endringer i byggteknisk forskrift (TEK17).

§ 12-2. Ansvarlig søkers ansvar

Veiledning til ny bokstav n er lagt inn.

§ 12-3. Ansvarlig prosjekterendes ansvar

Veiledning til bokstav c er endret som følge av endringer i byggteknisk forskrift (TEK17).

 

4. juni 2021

§ 9-4. Oppdeling i tiltaksklasser

Tabellen i veiledningen til § 9-4 er tatt ut. Les mer om bakgrunnen for endringen.

1. mai 2021

Forskriftsendring i byggesaksforskriften

 

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

 

 

 

 

Veiledningen er endret som følge av nye unntak fra søknadsplikt i forskrift.

 

 

 

 

 

10. februar 2021
Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

 

 

 

 

§ 5-3. Gjennomføringsplan

 

Veiledning justert som følge av endring i blanketten for gjennomføringsplan

§ 7-6. Gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse

Presisering i veiledning om gebyrbortfall ved fristoverskridelse

 

§ 11-3. Krav til utdanning og praksis

Presisering i veiledning om å opparbeide praksistid før endt utdanning

25. november 2020

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Til første ledd bokstav a: Presisert at unntaket kan omfatte bygning som inneholder ladestasjon med ladepunkter for elektriske kjøretøy.

16. januar 2020

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

§ 11-1. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kvalifikasjoner

 

 

Veiledningen til andre ledd: Endring i kravet om fast ansettelse for faglig ledelse i norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

 

15. oktober 2019

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

§ 11-1. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kvalifikasjoner

 

Veiledningen til tredje ledd endret med ny dato for overgangsbestemmelsen

 

1. desember 2018

 

Forskriftsendring i byggesaksforskriften

 

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1-2. Definisjoner

 

Ny bokstav e). Veiledningen endret i samsvar med forskriftsendringer

§ 9-1. Generelle krav

 

Veiledningen endret i samsvar med forskriftsendring

§ 9-2. Krav til foretak

 

Veiledningen endret i samsvar med forskriftsendring

§ 11-2. Utdanningsnivåer

 

Veiledningen endret i samsvar med forskriftsendring

§ 11-3. Krav til utdanning og praksis

Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring.

 

§ 13-1a. Seriøsitetsvilkår for sentral godkjenning for ansvarsrett

Veiledning til første og andre ledd endret som følge av forskriftsendring

 

§ 13-2. Søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett

Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring

 

§ 13-6. Tilbaketrekking av sentral godkjenning

 

Veiledning til første og andre ledd endret som følge av forskriftsendringer

 

25. oktober 2018

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

 

 

§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Til første ledd bokstav b: Presisering av hva som omfattes av unntaket for tilbygg

§ 8-1. Ferdigstillelse av tiltak

 

Veiledning til tredje ledd endret som følge av forskriftsendring 1.10.2018.

23. mai 2018

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

§ 13-4. Godkjenningens varighet - Endring og fornyelse

Nytt fjerde ledd med veiledning

 

1. juli 2017

Endringer i veiledningen til byggesaksforskriften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapittel 2

§ 2-1. Varig og tidsbestemt bruksendring

Presisert at søknadsplikten gjelder varig og tidsbestemt bruksendring

 

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

 

Presisering i første ledd bokstav c om at søknadsplikten gjelder varig og tidsbestemt bruksendring

§ 3-2. Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 

Presisering i andre ledd bokstav a om at søknadsplikten gjelder varig og tidsbestemt bruksendring

§ 4-4. Unntak for nødvendige sikringstiltak etter akutte hendelser

Veiledning lagt inn til ny forskriftsbestemmelse

 

 

§ 5-2. Varsel til naboer og gjenboere

Lagt inn veiledning til nye unntak fra kravet om nabovarsel i femte ledd

§ 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

Lagt inn veiledning om avledning av overvann i tredje ledd bokstav j

§ 6-4. Rammetillatelse

 

 

 

Lagt inn veiledning om kommunens vurdering av kravet i byggteknisk forskrift § 9-4 i første ledd bokstav f. Lagt inn veiledning om avledning av overvann i første ledd bokstav g

§ 7-1. Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling

Andre ledd opphevet. Veiledningstekst er tatt ut.

 

 

1. januar 2017

Forskriftsendring i byggesaksforskriften

Endringer i SAK

 

Presisering av hvilke type tilbygg som er omfattet av unntak fra søknadsplikten

1. juli 2016

Endringer i veiledningene til byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften

Endringer i veiledningen til TEK10

 

Løsninger for energiforsyning

Brannmyndighetenes rolle i byggesaker

Endringer i veiledningen til SAK

 

Presiseringer om utdanning og praksis

1. januar 2016

 

 

 

Tidligere utgave av TEK10 (før 1.1.2016)

 

Energireglene er revidert (pdf)

Se artikkel om endringene

Tidligere utgave av SAK (før 1.1.2016)

 

 

Opphør av lokal godkjenning

Nye vilkår for sentral godkjenning

Forenklinger for eksisterende bygg

Se artikkel om endringene

1. juli 2015

Forskriftsendring i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften

 

 

 

 

Tidligere utgave av TEK10 (før 1.7.2015)

 

 

Løfteinnretninger

Installasjoner og anlegg

Åpne tidligere versjon av TEK (3MB)

Tidligere utgave av SAK (før 1.7.2015)

 

 

Unntak fra søknadsplikt

Nabovarsel

Tidsfrister for saksbehandling

Ferdigattest for eldre bygg

1. januar 2015

Forskriftsendring i byggteknisk forskrift (TEK10)

 

 

Endringer i TEK10

 

 

 

 

 

 

Unntak for små boenheter

Universell utforming av uteområder

Stigningsforhold for atkomstvei

Forenklinger i publikums- og arbeidsbygg

Skjerpede krav til sikkerhetsglass

Sikkerhet ved brann

 

1. april 2014

Endringer i veiledningene til byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften

 

 

 

Endringer i veiledningen i TEK

 

 

 

Sikkerhet mot skred

Brannsikkerhet for garasjer

Ledesystemer

Lysåpning

Endringer i veiledningen til SAK

 

Solenergianlegg

Tetthetsmåling

1. oktober 2013

Endringer i veiledningene til byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften

 

 

 

 

Endringer i veiledningen til TEK

 

 

 

Lydforhold

Romhøyde

Bod

Løfteinnretninger

Endringer i veiledningen til SAK

 

 

Avvik ved uavhengig kontroll

Areal - garasje og tilbygg

Godkjenningsområder

1. april 2013

Endringer i veiledningene til byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften

 

 

 

Endringer i veiledningen til TEK

 

 

Studentboliger

Bod og oppbevaringsplass

Balkong og terrasse

Endringer i veiledningen til SAK

 

 

 

Godkjenningsområder

Nabovarsel

Søknadsdokumentasjon

Vanninstallasjoner

1. januar 2013

Forskriftsendring i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften

Endringer i veiledningen til TEK

 

Tilsyn med produkter

Vindu og glassfelt

Endringer i veiledningen til SAK

 

Uavhengig kontroll

Bevaringsverdige bygg