Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17).

Sist endret 11.01.2021

Status: Avsluttet

Høringsfristen var 05.03.2021.