Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.3. Hva kan det føres tilsyn med

Innledning

Kommunens tilsyn er ikke begrenset til tiltak som byggesaksbehandles i kommunen, men omfatter også tiltak unntatt fra byggesaksbehandling og ulovlig igangsatte tiltak. Det er likevel et vilkår at tiltaket ligger innenfor tiltaksbegrepet slik det fremgår av pbl. § 20-1.

Kommunens tilsyn omfatter alle byggesaker, uavhengig av sakstype. Tilsyn omfatter også tiltak unntatt fra byggesaksbehandling og tiltak som er igangsatt eller oppført ulovlig.

Kommunen kan foreta tilsyn innenfor alle fagområder i et tiltak, uavhengig av om det er krav om ansvarsrett eller tiltakshaver innehar alt ansvar.

Kommunen kan føre tilsyn med

  • tiltak som behandles etter reglene for søknad med krav om ansvarlige foretak, jf. pbl. § 20-1

  • tiltak som behandles etter reglene for søknad, men kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl. § 20-2

  • tiltak som er unntatt fra saksbehandling, men hvor plan- og bygningslovgivningens krav gjelder,

    jf. pbl. § 20-3

  • ulovlig igangsatte eller oppførte tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens regler

I det følgende vil tilsyn med søknadspliktige tiltak hvor det er gitt tillatelse og ansvarsrett behandles særskilt med henblikk på hver enkelt funksjon. Tilsyn med søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, tiltak unntatt fra byggesaksbehandling og ulovlige tiltak behandles i egne kapitler. Det samme gjelder tilsyn med moduler, byggevarer og andre produkter. Avslutningsvis behandles tilsyn med styringssystem.