Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

2.2. Finansiering av tilsyn

2.2.2. Sakkyndig bistand

Hvor det ved tilsyn avdekkes vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen rekvirere sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Dette følger av pbl. § 25-2 annet ledd.

Dersom kommunen må benytte ekstern sakkyndig bistand i en konkret byggesak, må det eventuelt fremgå av kommunens gebyrregulativ dersom tiltakshaver skal belastes direkte for dette. Normalt vil saksgangen i slike tilfelle være at det først kreves uavhengig kontroll, eventuelt ny uavhengig kontroll, før tiltakshaver belastes kommunens bruk av sakkyndig bistand.

Kommunen kan imidlertid når som helst rekvirere sakkyndig bistand for egen regning, for eksempel der den ikke selv har tilstrekkelig kompetanse. Denne utgiften kan finansieres ved gebyrinntektene dersom dette framgår av regulativet.

Finansiering av tilsyn

  • Tilsyn kan og bør finansieres gjennom det kommunale byggesaksgebyret

  • Gebyr skal beregnes ut fra prinsippet om selvkost (rundskriv H-2140)

  • Det er mulig å gebyrlegge tiltaket direkte hvor kommunen har kjennskap til at det foreligger ulovlige forhold