Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.4. Fremgangsmåter ved tilsyn

1.4.2. Varsel om tilsyn

Når kommunen beslutter iverksetting av tilsyn, kan dette varsles på forhånd. Det foreligger imidlertid ikke krav til forhåndsvarsling.

Ved forhåndsvarsel oppnås forutsigbarhet i tilsynsprosessen. Forhåndsvarsel bidrar til effektivitet ved at partene er forberedt og kan tilrettelegge for tilsynet. Kommunen vil på denne måten lettere få tilgang til sentrale personer i foretaket, tiltakets dokumentasjon og tilgang på byggeplassen.

Fra myndighetenes side innebærer varsel at tilsynet må planlegges både med hensyn til tema og gjennomføringsmåte tilpasset prosjektets fremdrift. I varselet bør en avgrense tema for tilsynet. Dette er viktig av hensyn til tidsplanen og for å begrense antall aktører, men også for å sikre at tilsynet kan gå tilstrekkelig i dybden.

Det er hensiktsmessig at det første tilsynsmøtet gjennomføres hos foretaket, enten på prosjekteringskontoret, entreprenørkontoret eller på byggeplassen.

Varsel sendes ledelsen i foretaket og bør opplyse om

  • hvilket tiltak det skal føres tilsyn med

  • sted og tidspunkt

  • formålet med tilsynet, (for eksempel påse at krav i pbl. med forskrifter er ivaretatt)

  • tilsynets omfang, (for eksempel fokus på oppfyllelse av krav til lyd og brannisolering)

  • referansedokumenter (henvisning til relevante krav i regelverket, tillatelser), samt hvilke dokumenter som ønskes fremlagt

  • tilsynsgruppen

  • program for tilsynet