Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.5. Når tilsynet avdekker avvik

Innledning

Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til å rette opp forholdet, må kommunen vurdere å iverksette sanksjoner.

Et viktig aspekt ved tilsyn er kontakten mellom bygningsmyndigheter og de ansvarlige foretak. Det er i alles interesse at tiltak oppføres i overensstemmelse med regelverket. Konstruktiv dialog mellom aktører og kommune vil kunne bidra til dette. Bygningsmyndighetene bør i tilsynssaker forsøke å få i stand et godt samarbeid med foretakene, slik at avvik kan utbedres uten bruk av sanksjonsmidlene i pbl. kap. 32.

Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med regelverket, må kommunen vurdere å følge opp med reaksjoner. Med reaksjoner menes i denne sammenheng alle virkemidler som kan iverksettes ved regelbrudd og som har til hensikt å lukke et avvik eller rette en ulovlighet, dvs. et forhold som strider mot det som er bestemt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Reaksjoner omfatter således ikke bare sanksjonsbestemmelsene i pbl. kap. 32, men alle former for reaksjoner etter plan- og bygningsloven.

Reaksjoner i plan- og bygningslovgivningen kan inndeles i tre hovedgrupper

  • sanksjoner etter pbl. kap. 32 som iverksettes for å rette feil/avvik/ulovligheter

  • reaksjoner som gjelder foretakets ansvarsrett (advarsel, tilbaketrekking)

  • uavhengig kontroll i medhold av pbl. § 24-1, jf. SAK10 § 14-3

Reaksjoner må alltid vurderes i forhold til hverandre. Grunnprinsippet er at sanksjoner ikke skal ramme regelbruddet på en urimelig eller uforholdsmessig måte (proporsjonalitetsprinsippet), jf. pbl. § 32-10.

Sanksjoner etter pbl. kap. 32 vil i praksis oftest komme til anvendelse i utførelses- og prosjekteringsfasen ettersom avvik i søknadsfasen stort sett vil resultere i avslag på søknaden.

Det er imidlertid ingenting prinsipielt i veien for å bruke både tilbaketrekking og sanksjoner etter pbl. kap. 32 i søknadsfasen dersom søknaden er svært mangelfull. Det vanligste vil likevel være å gi avslag eller gi anledning til å komplettere søknaden.

Ulike sanksjoner er nærmere beskrevet i Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-3/01 Reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven.

Reaksjoner som bygningsmyndighetene kan iverksette

Disse sidestilles med pålegg etter pbl. § 32-3, og videreføres gjennom reglene i kap. 32.

Rapportering av foretak til Direktoratet for byggkvalitet etter pbl. § 22-4 anses ikke som en sanksjon. Slik rapportering er imidlertid en forutsetning for at ansvarsrettssystemet skal fungere etter sin hensikt.

Kommunen kan avstå fra å forfølge overtredelser av mindre betydning med sanksjoner, jf. § 32-1, annet ledd. Beslutning om dette er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. En beslutning om å avstå fra forfølgelse innebærer ikke at det ulovlig utførte tiltaket blir lovlig. Bestemmelsen bør anvendes med varsomhet. I strandsonen, LNF-områder og andre typer byggeforbudssoner vil ulovlig oppførte tiltak sjelden eller aldri kunne anses å ha mindre betydning.