Kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon

1. Hvordan kommunen kan gjennomføre tilsyn

Framgangsmåte og råd

1.1 Framgangsmåte og råd for å gjennomføre tilsyn med produkter

Flytdiagrammene under beskriver framgangsmåte for kommunenes tilsyn med produktdokumentasjon

Generell saksflyt ved tilsyn med produkter kan se slik ut:

 

Generell saksflyt ved tilsyn med produkter kan se slik ut

 

Flytdiagrammet under viser metode for dypere gjennomgang av produktdokumentasjon ved behov.

 

Flytdiagrammet viser metode for dypere gjennomgang av produktdokumentasjon ved behov.

 

Noen råd for å gjennomføre tilsyn med produkter

1. Velg produkt
Direktoratet anbefaler at kommunen velger produkter fra direktoratets sjekklister over de vanligste byggevarene som benyttes i norske byggverk: PRODOK20. Kommunen kan også velge produkter fra den mer omfattende listen over produkter: Liste over vanlige byggevarer (last ned pdf).

2. Innsamling av dokumentasjon
Bruk sjekklisten PRODOK20 for innsamling av produktdokumentasjon. Dokumentasjonen det bes om, kan fremlegges ved tilsynet eller sendes kommunen i etterkant.

3. Sjekk om produktdokumentasjon foreligger
I PRODOK20 fremgår det hva slags dokumentasjon ansvarlige foretak skal legge frem (produktdokumentasjon for CE-merkede byggevarer eller produktdokumentasjon for byggevarer som ikke er CE-merkede). På bakgrunn av listene kan kommunen vurdere om dokumentasjonen som er lagt fram er tilstrekkelig etter DOK og byggteknisk forskrift.

4. Sjekk opp mot prosjekteringsgrunnlaget
Kommunen kan be ansvarlige foretak om å dokumentere at de ytelsene som er beskrevet i produktdokumentasjonen, er tilstrekkelige for å oppfylle byggtekniske krav i byggetiltaket. Produktet må oppfylle krav som framgår av prosjekteringen av tiltaket.

5. Sjekk om de relevante egenskapene/ytelsene er beskrevet i produktdokumentasjonen
Kommuner som ønsker å se nærmere på dokumentasjonen, kan sjekke om de nødvendige egenskapene og ytelsene er beskrevet. Hvis det for eksempel ikke er opplyst om U-verdi i ytelseserklæringen til et vindu, har ikke foretaket grunnlag for å velge dette produktet. De kan da heller ikke dokumentere at de har valgt et vindu som bidrar til å oppfylle krav i byggteknisk forskrift.

6. Oppfølging etter tilsyn
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon, er verken byggteknisk forskrift eller DOK oppfylt. Dette er avvik. Hensiktsmessige reaksjoner er beskrevet i kapittel 3.

7. Rapportering til Direktoratet for byggkvalitet
Kommunen skal rapportere til Direktoratet for byggkvalitet dersom de finner produkter med mangelfull eller uriktig dokumentasjon jf. DOK § 22 tredje ledd. Direktoratet har anledning til å følge opp produsent, importør, distributør og sentralt godkjente foretak. Rapportering kan gjøres enten som kopi av tilsynsrapporten eller i eget brev/e-post.

8. Har du spørsmål om produkter?
Nettsidene til direktoratet inneholder mye informasjon om produkter. Kommunen kan også ta kontakt med direktoratet med spørsmål om detaljer ved produktdokumentasjonen. Kontakt oss på [email protected] og merk e-posten med 18/7265.