Kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon

3. Regelverket for produktdokumentasjon av byggevarer

Oversikt over regelverk og begreper

Gå direkte til:

3.1 Definisjon av byggevarer

Hva er en byggevare?

En byggevare er et produkt som bygges inn i byggverk (det vil si bygning, konstruksjon eller anlegg), og som påvirker byggverkets grunnleggende egenskaper (konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, beskyttelse av brukernes helse og hygiene, sikkerhet ved bruk, vern mot støy, energi og bærekraftig bruk av naturressurser).

Eksempler på byggevarer er vinduer, dører, porter, betongelementer, stålprodukter, tappearmatur (kraner), rør, sanitærutstyr, konstruksjonsvirke, røykvarsler, ildsteder, skorsteiner, bygningsglass og pukk.

Byggesett som for eksempel trapper, byggmoduler, branndeteksjonssystemer og brannslukningssystemer, anses også som byggevarer. Det skal foreligge produktdokumentasjon for byggesett som helhet. Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de ulike komponentene som inngår i byggesettet. Det er derimot ikke krav om at det skal foreligge dokumentasjon for de enkelte komponentene.

Lukkede elementer

Et lukket bygningselement ligger i attestasjonssystem 2+. Det betyr at produsenten skal ha en produksjonskontroll i fabrikken. Produksjonskontrollen skal sertifiseres og følges opp av et akkreditert tredjepartsorgan. Produsenten kan selv beregne og fastsette ytelser til sitt element, for eksempel bæreevne, U-verdi, tetthet og lyd.

Åpne elementer

For åpne elementer, der alle delprodukter med letthet kan ses og inspiseres på byggeplass, er det tilstrekkelig at produktene dokumenteres hver for seg. Merk at det ikke er nok at det er laget mindre åpninger i elementet eller laget plass til kanaler og rør, dette anses ikke som tilstrekkelig for å kunne utføre en inspeksjon.

Det er kun byggevarer som leveres til byggeplass som skal dokumenteres etter forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK). Byggevarer som produseres av ansvarlig utførende på byggeplassen (eks. plasstøpt betongtrapp), er unntatt dokumentasjonskravet som følger av DOK.

Forskriften om dokumentasjon gjelder også for byggevarer brukt i alle tiltak som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, og/eller som kommer inn under annet regelverk.

Vær oppmerksom på at en byggevare kan være CE-merket etter flere direktiver.

Hva er ikke en byggevare?

Eksempler på produkter som ikke er byggevarer og som kommunen ikke fører tilsyn med, er møbler og baderominnredning, elektrisk utstyr, belysning og stikkontakter. Heis og løfteplattform er definert som produkt til byggverk, men reguleres av heisdirektivet og maskindirektivet.

3.2 Egenskaper og ytelser

Byggevarer har visse vesentlige egenskaper som for eksempel brannmotstand, vanntetthet, lufttetthet og strekkstyrke.

Disse vesentlige egenskapene uttrykkes i ytelser, for eksempel

 • brannmotstand (EI 30)
 • vanntetthet (klasse W1)
 • lufttetthet (≤ 0,2 m³/m³h)
 • strekkstyrke (430 N / 50 mm)
 • U-verdi (1,1 W/(m²K).

3.3 Dokumentasjon av byggevarer

Byggevarer som bygges inn i byggverk skal ha dokumentasjon som viser at produktet har egenskaper som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller byggteknisk forskrift. Egenskapene skal dokumenteres etter forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK).

Det er to sentrale kapitler i DOK for produktdokumentasjon av byggevarer:

3.4 Dokumentasjon som skal være tilgjengelig i byggetiltaket

Ansvarlige foretak i den enkelte byggesaken skal velge byggevarer som er dokumentert etter DOK og som bidrar til at byggverk oppfyller TEK. Dette følger av SAK10 § 12-3 bokstav a og § 12-4 bokstav c for henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlige utførende.

Produktdokumentasjonen skal ligge hos ansvarlige foretak og kunne vises ved tilsyn, jf. SAK10 § 5-5.

Det er ikke krav til at dokumentasjonen er tilgjengelig på byggeplass. Produktdokumentasjonen kan for eksempel være tilgjengelig på produsentens nettsider eller i databaser, men ansvarlige foretak skal kunne legge fram dokumentasjonen som kommunen krever.

Produktdokumentasjon skal være på norsk, svensk eller dansk med hjemmel i SAK10 § 5-5.

Det er ikke krav om at selve CE-merkingen skal være på norsk, svensk eller dansk.

3.5 Krav til produktdokumentasjon

Alle byggevarer skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon før de brukes i byggverk. Produsenten skal alltid dokumentere minst en egenskap for å kunne selge produktet, men vesentlige egenskaper må dokumenteres i den grad de er nødvendige for vurdering av byggevarens egnethet til bruk i byggverk.

Produktdokumentasjonen gir informasjon om:

 • produsent
 • teknisk spesifikasjon (dokument som fastsetter tekniske krav) som produsenten har lagt til grunn
 • byggevarens egenskaper og ytelser
 • i hvilken form en tredjepartsvurdering er utført ved produksjon av produktet.

Byggevarer som dekkes av en harmonisert produktstandard skal CE-merkes og ha ytelseserklæring.

For byggevarer som ikke er dekket av en harmonisert produktstandard, har byggevareprodusenter to muligheter:

 1. Produsenten kan CE-merke byggevarene på bakgrunn av en ETA (European Technical Assessment) eller
 2. Produsenten kan dokumentere egenskaper til byggevarer slik det er beskrevet i DOK, kapittel III

Oversikt over krav til dokumentasjon

 

Oversikt over krav til dokumentasjon

 

 

3.6 Generelt om dokumentasjon av CE-merkede og ikke CE-merkede produkter

Det er i realiteten ikke store forskjeller mellom krav til produktdokumentasjon for CE-merkede byggevarer og byggevarer som ikke er CE-merkede:

Produktdokumentasjon av CE-merkede byggevarer

Produktdokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer

CE-merking (festet på produktet eller emballasje)Ingen krav


Ytelseserklæring (følger med leveransen eller ligger på nett)

 

Produktdokumentasjon (dokumentasjon på egenskaper og ytelser). Det er ikke gitt noe formkrav for framstilling av denne informasjonen, bare at den skal følge med byggevaren,

 

Monteringsveiledning og/eller bruksanvisningMonteringsveiledning og/eller bruksanvisning

Monteringsveiledninger/bruksanvisninger skal følge både CE-merkede byggevarer og byggevarer som ikke er CE-merkede. Mangel på monteringsveiledning kan gi uheldige konsekvenser og forårsake byggefeil. Det er derfor viktig at ansvarlige foretak kan legge frem monteringsveiledninger og/eller bruksanvisninger ved tilsyn.

Det er også krav om at det skal følge med sikkerhetsinformasjon der det er nødvendig, se forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK) § 5 og § 12.

3.7 Produktdokumentasjon av CE-merkede byggevarer

CE-merking

CE-merking betyr at en byggevare er dokumentert etter byggevareforordningen. En byggevare som er CE-merket kan omsettes på tvers av landegrensene i EØS-området.

CE-merking er obligatorisk for byggevarer som er dekket av harmoniserte produktstandarder.

Alle CE-merkede byggevarer kan ikke nødvendigvis brukes i norske byggverk. Byggtekniske forskrifter er et nasjonalt anliggende, og kravene kan variere fra land til land. Ansvarlige foretak må påse at byggevarens ytelser som beskrevet i produktdokumentasjonen vil medvirke til at byggverket oppfyller byggteknisk forskrift.

CE-merking skal påføres selve byggevaren eller følge med leveransen. Det er ikke krav om at CE-merking skal være på norsk, svensk eller dansk.

Eksempel på CE-merking

 

Eksempel på CE-merking

 

Ytelseserklæring

I tillegg til CE-merking skal produsenten utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et dokument som inneholder omfattende informasjon om byggevaren, produsenten, hvilken harmonisert teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn, hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder, og det eller de tekniske kontrollorgan som har vært benyttet.

Ytelseserklæringen skal alltid inneholde følgende opplysninger med mindre de er angitt i CE-merkingen:

 1. produkttype
 2. vareidentifikasjon (type-, parti-, eller serienummer)
 3. tiltenkt bruk av byggevaren
 4. navn, registrert varemerke og adressen til produsenten
 5. hvilket system for vurdering og kontroll av ytelse som er brukt
 6. identifisering av teknisk kontrollorgan, dersom det er aktuelt
 7. henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden (NS-EN produktstandard med et ZA-tillegg) eller til den europeiske tekniske vurderingen (ETA)
 8. byggevarens ytelse(r)

Eksempel på ytelseserklæring

 

Eksempel på ytelseerklæring

 

Eksempel på ytelseserklæring for spesifikt produkt

 

Eksempel på ytelseerklæring for spesifikt produkt

 

3.8 Produktdokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merkede

Det finnes ingen obligatorisk mal for merking og produktdokumentasjon til produkter som ikke er CE-merkede, men det er krav om at merkingen og produktdokumentasjonen skal inneholde visse opplysninger.

Disse kravene er gitt i forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK) § 13. Innhold i dokumentasjonen.

Egenskapene skal dokumenteres, men det er ikke noen formelle krav til ytelseserklæring. Tredjepartsvurdering skal være som for et tilsvarende produkt som er CE-merket.

Byggevareprodusentene kan bruke en nasjonal standard som gjelder for det EØS-landet produsenten holder til i eller en nasjonal teknisk godkjenning fra et tredjepartsorgan. Tredjepartsorganet som skal utføre sertifiseringen kan enten være et akkreditert sertifiseringsorgan, et teknisk kontrollorgan eller et teknisk bedømmelsesorgan som holder til i EØS-området.

Eksempler på godkjenningsordninger for produkter som ikke er CE-merkede er SINTEFs Teknisk godkjenning, og Kontrollrådets regler for produksjonskontroll. Ansvarlig foretak eller rådgivere er ikke myndig tredjepartsorgan for å utføre denne sertifiseringen.

Ansvarlig foretak har ansvar for at det foreligger produktdokumentasjon for produktene som velges, jf. byggesaksforskriften § 12-3 bokstav a og § 12-4 bokstav c. Ansvarlige foretak skal påse at produktet man velger er underlagt de samme tredjepartsvurderingene som det som gjelder for tilsvarende produkter som er CE-merkede. Det går vanligvis frem av produktdokumentasjonen hvilke sertifikater eller rapporter som er lagt til grunn. Det er viktig at sertifikatene viser de samme oppgaver som beskrevet i tabellen i punkt 3.9.

 

SINTEF Teknisk Godkjenning (SINTEF TG) er et eksempel på dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merkede.

 

Tekniske godkjenninger er frivillige og inneholder informasjon om hvilke egenskaper/ytelser som er relevante når foretak skal vurdere om en byggevare kan brukes i byggverket.

 

Disse tekniske godkjenningene er tilgjengelige her.

 

3.9 System som beskriver vurdering og verifikasjon av ytelse som skal gjøres ved produksjon av byggevaren

Det finnes mange ulike byggevarer, alt fra skruer til bærende betongelementer og brannvarslingssystemer. Det finnes fire ulike systemer for kontroll som skal gjøres ved produksjon av produktet. Hvilke eller hvilket system som skal brukes, avhenger av byggevarens betydning for byggverket og risiko for feil i produksjonen. I tre av systemene skal det gjøres ulike former av tredjepartsvurderinger.

System 1 og 1+System 2+System 3System 4
ProduktsertifiseringSertifisering av produsentens produksjonskontrollBekreftelse av byggevarens egenskaper ved prøvingEgenerklæring (ingen tredjepartsvurdering)

Hvert system inneholder en rekke oppgaver som tredjepartsorganet eller produsent må gjennomføre.