Kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon

2. Oppfølging etter tilsyn

Formålet med produkttilsyn, retting av påviste tiltak og kommunens virkemidler

2.1 Formålet med produkttilsyn

Formålet med tilsyn er i første rekke å påse at byggetiltak i kommunen oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl).

Hensikten med å føre tilsyn med produkter er å påse at kvaliteten på byggevarer er dokumentert, og bidra til at leverandørene av produktene har like konkurransevilkår.

Når et tilsyn avdekker mangler eller feil ved en byggevare eller ved dokumentasjonen til en byggevare, vil målet med oppfølgingen være at feilen rettes. I et slikt tilfelle er ofte pålegg om retting det mest aktuelle virkemidlet. Et pålegg om retting vil være en sanksjon etter pbl. kap. 32 Ulovlighetsoppfølging.

Når det avdekkes feil eller mangler knyttet til byggevare, kan dette også være indikasjon på manglende kompetanse hos ansvarlig foretak. I slike tilfeller vil det være relevant å vurdere foretakets ansvarsrett, og eventuelt fatte vedtak om uavhengig kontroll i medhold av pbl § 24-1, jfr. byggesaksforskriften § 14-3 (SAK10).

Nærmere beskrivelse av de ulike virkemidlene er gjort i temaveileder om tilsyn HO-2/2012.

Virkemidler kan være både formelle sanksjoner etter plan og bygningslovgivningens kapitel 32 og andre reaksjoner. Formålet med reaksjonen kan være at tiltaket skal komme i samsvar med regelverket, men reaksjonen kan også være direkte rettet mot foretaket, eksempelvis tilbaketrekking av ansvarsrett.

Reaksjonene kommunen velger å bruke i tilsynet må stå i rimelig forhold til overtredelsen.

Kommunene bør vurdere:

  • hvor alvorlig overtredelsen er
  • hvilken betydning byggevaren har for byggverket
  • om byggevaren kan erstattes med tilfredsstillende dokumentert byggevare

Der overtredelsen er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge forholdet, jfr. pbl § 32-1.

Reaksjoner bør rettes mot den som har ansvarsrett. Dersom det ansvarlige foretaket ikke lenger finnes, kan sanksjoner rettes mot eventuell underentreprenør eller rådgiver som har begått feilen, eller mot tiltakshaver.

Formålet med reaksjonen er at bygget skal få riktig kvalitet.

2.2 Retting av påviste avvik

Et avvik er manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid i et byggetiltak, eller manglende eller feil dokumentasjon ved et produkt. I plan- og bygningslovens forstand oppstår et avvik når det avdekkes manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av prosjekteringsarbeid eller utført byggearbeid, jf. SAK10 § 1-2 bokstav j.

I tilfeller der kravene om dokumentasjon ikke oppfylles, er dette et avvik som må lukkes.

Lukking av avvik der produktet allerede er bygget inn i byggverket, kan løses på forskjellige måter:

I tilfeller der det er brukt feil produkt, eller produktet er brukt på feil måte, må ansvarlig foretak gjøre tiltak og deretter kunne dokumentere at dette har brakt byggetiltaket i lovlig tilstand. I noen tilfeller kan det være aktuelt å erstatte produktet. Det kan for eksempel gjelde røykvarslere, vinduer, dører og andre produkter som er enkle å skifte.

Hvis kommunen har begrunnet mistanke om at det omsettes produkter til byggverk uten tilstrekkelig dokumentasjon eller produkter som utgjør en risiko for helse, sikkerhet og miljø, er kommunen forpliktet til å melde forholdet til Direktoratet for byggkvalitet. Jf. DOK § 22 tredje ledd.

2.3. Kommunens virkemidler

Tabellen gir en oversikt over kommunens virkemidler.

Virkemiddel


Hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) eller byggesaksforskriften (SAK10)

1.


Avslå søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fordi det ikke foreligger grunnlag for å godkjenne søknaden

Pbl § 21-10 tredje ledd, jf. SAK 10 § 8-1.


2. Fatte vedtak om uavhengig kontroll Pbl § 24-1 jf. SAK10 § 14-3
3. Fatte vedtak om pålegg om retting Pbl § 32-3
4. Fatte vedtak om pålegg om stans Pbl §§ 32-3, 32-4
5. Fatte vedtak om tvangsmulkt (ofte sammen med pålegg) Pbl § 32-5
6. Varsel om at kommunen vurderer å trekke ansvarsrett Pbl § 23-3 tredje ledd
7. Fatte vedtak om å trekke ansvarsrett Pbl § 23-3 og SAK10 § 6-9
8. Advarsel En advarsel er ikke et enkeltvedtak.
9. Fatte vedtak om overtredelsesgebyr Pbl § 32-8, SAK10 § 16-1

10.


Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud etter plan- og bygningsloven

Pbl § 32-6


11. Politianmeldelse og straff Pbl § 32-9

Husk at kommunen skal melde fra til avdelingen for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet når det er fattet vedtak om å frata ansvarsrett eller foretaket har fått advarsel.

Etter DOK § 22, tredje ledd skal kommunen ved begrunnet mistanke om at det omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes produkt som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, melde forholdet til avdeling for tilsyn og produkter i Direktoratet for byggkvalitet.