Kommunalt tilsyn med produktdokumentasjon

4. Vedlegg

Begrepsliste

Begrepsliste

Byggevare


Vare eller byggesett som skal inngå permanent i byggverk eller deler av byggverk, og som har ytelser (se egen beskrivelse) som er av betydning for de grunnleggende kravene til byggverket.

Byggesett

En byggevare fra en enkelt produsent som en enhet bestående av minst to separate deler som må settes sammen.

Byggevareinfo.no

Direktoratets nettside som gir informasjon om hvorfor og hvordan vurdere og angi byggevarens egenskaper.

Byggevarens ytelser

Ytelsen ved de vesentlige egenskapene som er beskrevet ved nivå eller klasse eller i form av en beskrivelse.

CE-merking (byggevarer)Identifikasjonsmerke for en byggevare som bekrefter overensstemmelse med en harmonisert standard eller europeisk teknisk bedømmelse. Merkingen har formalkrav til innhold og informasjon og skal referere til ytelseserklæring for produktet.

DOK


Forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk. Forskriften setter betingelser for å kunne omsette byggevaren i Norge. Tar inn Byggevareforordningen om CE-merking av byggevarer og krav til produkter som ikke er CE-merket.
DoP Declaration of Performance. Det engelske begrepet for ytelseserklæring
EAD (European Assessment Documents) Europeisk bedømmelsesdokument, grunnlaget for å kunne utarbeide en ETA.

Egenskaper


Egenskaper byggevaren kan oppfylle for å brukes i byggverk.

1) Mekanisk motstandsevne og stabilitet. Se DOK § 10

2) Brannsikkerhet

3) Hygiene, helse og miljø

4) Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk

5) Vern mot støy

6) Energiøkonomisering og varmeisolering

7) Bærekraftig bruk av naturressurser

ETA (European Technical Assessment)


Norsk betegnelse: Europeisk teknisk bedømmelse


For byggevarer som ikke er dekket av en harmonisert produktstandard, kan produsenten velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse. Dokumentet gir en utfyllende beskrivelse av egenskaper og anvendelse av produktet etter fastsatt system for vurdering og verifikasjon av ytelse. I Norge er SINTEF utnevnt som europeiske bedømmelsesorgan. Listen over alle gjeldende europeiske tekniske bedømmelser finner du på EOTA sin nettside

Grunnleggende krav til byggverk (tilsvarer byggevarers egenskaper)Byggevarer skal bidra til å oppfylle grunnleggende krav til byggverket (i byggteknisk forskrift) for
• mekanisk motstandsevne og stabilitet
• brannsikkerhet
• hygiene, helse og miljø
• sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk, vern mot støy
• energiøkonomisering og varmeisolering
• bærekraftig bruk av naturressurser

Harmonisert produktstandard


NS-EN produktstandard med et ZA-tillegg. Utarbeidet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN på oppdrag fra EU. Standarden skal ta inn de egenskapene som er regulert i regelverkene til alle EØS-landene, og er likelydende i alle land. De mest brukte er oversatt til norsk.
Harmoniserte tekniske spesifikasjoner En fellesbetegnelse på harmoniserte produktstandarder og europeiske bedømmelsesdokumenter.
IYA/NPD (hhv norsk og engelsk) Står for ingen ytelse angitt. Brukes i ytelseserklæringer der produktstandarden angir flere egenskaper enn de som produktet er testet for.

ISO 9001-sertifikatEt ISO 9001-sertifikat viser at produsentens kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 - Systemer for kvalitetsstyring Vanligvis viser dette sertifisering av produsentens produksjonskontroll, men er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for fabrikkontroll for framstilling av CE-merkede produkter.
PRODOK 20 Nettside hos DIBK som gir informasjon om dokumentasjon og sjekklister for 20 vanlige byggevarer som brukes i Norge.
Produktdokumentasjon Informasjon som skal vise produktets egenskaper og ytelser og system for vurdering og verifikasjon av ytelse.
Produksjonskontroll Dokumentert kontroll av produksjonen i en fabrikk eller annet tilvirkningssted. Kan være krav om sertifisering eller annen form for tredjepartskontroll.

Produsent


Fysisk eller juridisk person som produserer en byggevare eller får en slik vare konstruert eller produsert, eller som markedsfører denne varen under sitt navn eller eget varemerke.

NANDO-basenEUs felleseuropeiske informasjonsbase som inneholder
• informasjon om alle harmoniserte produktstandarder
• alle vedtak fra Kommisjonen om hvilke systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers egenskaper som gjelder for produktgruppen
• en oversikt over alle utpekte tekniske kontrollorgan og tekniske bedømmelsesorgan med identifikasjonsnummer i EØS-området
NPD (No Performance Determined) Ytelse ikke angitt.
Rettsakt

Samsvarsvurdering


Oppgaver i forbindelse med vurdering og verifikasjon av ytelse for CE-merking av produkter som viser at det overholder kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder.

SamsvarsvurderingsorganFellesbetegnelse for:
• Tekniske kontrollorgan (TKO) som har spesifiserte oppgaver som uavhengig tredjepart ved å prøve, kontrollere produksjonen eller sertifisere CE-merkede produkter til byggverk
• Sertifiseringsorganer som er involvert med tilsvarende oppgaver for byggevarer som ikke er CE-merkede
Sertifisering Formalkrav til utstedelse av sertifikat for en vares ytelse eller produksjonskontroll.

Sertifiseringsorgan


Et sertifiseringsorgan skal være akkreditert av nasjonalt akkrediteringsorgan for oppgaver som er beskrevet i standarder eller annen teknisk spesifikasjon. Se også samsvarsvurderingsorgan.

Systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers egenskaper/ytelser


System som beskriver hvilke kontroller som skal gjøres ved produksjon av produkter. Det spesifiserer hvilke oppgaver som skal gjøres av produsent og hvilke som skal utføres av tredjepartsorgan. Systemet er likt for både CE-merkede og ikke-CE-merkede produkter.
TAB (Technical Assessment Body) Teknisk bedømmelsesorgan som utsteder ETA (europeisk teknisk bedømmelse).

Teknisk dokumentasjon


Som grunnlag for ytelseserklæringen, må produsenten utarbeide en teknisk dokumentasjon som er en relevant beskrivelse, og som inneholder ytelsesvurdering og verifisering av det som er beskrevet.

Teknisk kontrollorgan


Et teknisk kontrollorgan (TKO) er et uavhengig organ som er utpekt av myndighetene i EØS-landene for å utføre kontroll og testing av byggevarer som skal CE-merkes, samt å utstede samsvarsvurderinger slik det er beskrevet i harmoniserte produktstandarder.

Teknisk spesifikasjon


Fellesbetegnelse på standarder eller annen teknisk spesifikasjon som er et dokument som fastsetter tekniske krav som en byggevare oppfyller. Teknisk spesifikasjon er grunnlaget for dokumentasjonen for byggevaren.

TredjepartsorganFellesbetegnelse for uavhengig kontrollorgan (uavhengig av produsent eller produksjon) som utfører kontroll og/eller testing og/eller samsvarsvurderingsoppgaver av byggevarer; tekniske kontrollorganer, tekniske bedømmelsesorganer, sertifiseringsorganer og andre uavhengige kontrollorganer.
Tredjepartsvurdering Brukes vanligvis om ikke-CE-merkede produkter. Tilsvarer samsvarsvurdering for CE-merkede produkter
Ytelse Kvantifisering, klassifisering eller annen beskrivelse av en egenskap ved produktet.

Ytelseserklæring


Et dokument som kreves for CE-merkede produkter og som inneholder opplysninger om byggevaren. Produsenten har ansvar for at produktet oppfyller ytelsen for egenskaper som angitt i erklæringen. Ytelseserklæring skal være på norsk, svensk eller dansk. Den kan publiseres på produsentens nettside.Declaration of Performance (DoP) er det engelske begrepet for ytelseserklæring.