Veiledning for tilsyn med etablering av hybler

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

  • Om tilsynet

    Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

    Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

    • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
    • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige


1. Generelt

1.1 Innledning

Hvert andre år fastsetter departementet tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold (prioriterte tilsynsområder). Områdene er regulert i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften SAK10) § 15-3.

Formålet er å sikre at kommunene fører tilsyn med utvalgte områder, enten på grunn av at det har skjedd endringer i regelverket, eller fordi det av ulike årsaker er behov for særskilt innsats. Områdene skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er opp til kommunene selv å bestemme omfang, intensitet, ressursbruk, organisering og metoder.

I en 2-årsperiode fra 1. januar 2022 skal kommunen prioritere tilsyn med at etablering av hybler og boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og godkjent, og tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer. De nye fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi.

Etter utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende inn en rapport som beskriver omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen har i kapittel 5 en oversikt over hvilke opplysninger som skal rapporteres inn etter utløpet av 2023. Det bør etableres rutiner for rapportering før tilsyn igangsettes. Dette vil gjøre innrapporteringen enklere ved utgangen av rapporteringsperioden.

For å kunne drive en effektiv tilsynsvirksomhet, er det viktig med politisk forankring i kommunen. Det er kommunestyret som formelt har vedtakskompetanse etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven - pbl.), men denne er vanligvis delegert til administrasjonen eller faste utvalg. Administrasjonen bør sørge for at de politiske organer får nødvendig informasjon om kommunens plikter som tilsynsmyndighet. Dette kan bidra til at det settes av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av tilsyn, og med det sørge for at formålene med tilsynet oppnås.

1.2 Bakgrunn for tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter er omsøkt og lovlige

Det ble i 2015 vedtatt forenklinger i SAK10 og forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift TEK17) som gjør det enklere å ta i bruk areal i eksisterende boliger, og dermed indirekte også enklere å legge til rette for utleie.

Forenklingene innebærer blant annet en lemping av de byggtekniske kravene til romhøyde, utsyn, energi, ventilasjon m.m. Les mer om lempingene i regelverket i TEK17 § 1-2 (8). Forenklingene gjelder for boliger som er søkt om før 1. januar 2011.

Formålet med å gjøre dette til et prioritert tilsynsområde er å undersøke at boenheter/hybler er lovlig etablerte, og bidra til at boligeiere, -utleiere og leietakere får bedre kunnskap om reglene. Dette kan på sikt føre til at regelverket etterleves bedre, og bidra til en økt sikkerhet for de som bruker arealene.

Tilsynet kan også bidra til bedre forståelse og informasjon om hvordan forenklingene, som ble vedtatt i 2015, i praksis blir forstått og fulgt.