Veiledning for tilsyn med etablering av hybler

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

5. Sjekklister og maler

5.1 Om tilsynet

Etter ordlyden i forskrift om byggesak (SAK10) § 15-3 første ledd andre strekpunkt, skal kommunen undersøke om etablering av hybler og boenheter er omsøkt og lovlige, jf. byggesaksforskriften §§ 2-1 2-2.

Kommunens tilsyn vil gå ut på å undersøke om eksisterende situasjon i en bygning stemmer overens med godkjente plantegninger. Hvis ikke: Er det gjennomført en oppdeling som krever søknad og godkjenning?

5.2 Valg av tilsynsobjekter

Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke føre tilsyn med eksisterende byggverk og arealer på vilkårlig grunnlag. Det stilles imidlertid ikke krav om sannsynlighetsovervekt for å iverksette tilsyn. Det vil derfor være tilstrekkelig grunnlag for å føre tilsyn at plan- og bygningsmyndighetene har fått tips om mulig ulovlig bruk eller ulovlige forhold.

Kommunen kan også undersøke matrikkelen for å finne tilsynsobjekter. Dette har sammeneheng med at det tidligere var mulig å få godkjent egne matrikkelenheter uten at disse var godkjent som egne boenheter etter plan- og bygningsloven. En mulig fremgangsmåte kan være å se om det er flere matrikkelenheter i bygninger i områder som er regulert til boliger med én boenhet.

5.3 Forslag til maler i tilsynsarbeidet

Direktoratet har utarbeidet forslag til maler som kommunen kan bruke ved tilsyn med leiligheter og hybler for å undersøke om disse lovlig er tatt i bruk . Malene må tilpasses den saken det gjelder.

Malene finnes på både bokmål og nynorsk. 

ikon_Peker.svg Eksempler på sjekkpunkter

 • Åpne tilsynssak
 • Be tipser om mer informasjon der dette er hensiktsmessig.
 • Undersøk hva som er godkjent i byggesaken.
 • Varsle tilsyn, be om redegjørelse fra eier.
 • Vurdere behov for stedlig tilsyn.
 • Hvis planløsningen stemmer overens med godkjente tegninger, vurder om det likevel er skjedd en søknadspliktig bruksendring, jf. SAK10 §2-1.
 • Hvis eksisterende situasjon ikke stemmer overens med godkjente tegninger, undersøk om det er skjedd en oppdeling som krever søknad og tillatelse etter SAK10 § 2-2?
  • Har enheten alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett?
  • Har den egen inngang?
  • Er den fysisk atskilt fra øvrige enheter?
 • Hva som kan lovlig godkjennes og ikke, er ikke en del av tilsynssaken. Eier kan velge å tilbakeføre oppførte tiltak eller søke om tillatelse til tiltak.