Veiledning for tilsyn med etablering av hybler

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

3. Gjennomføring av kommunens tilsyn

3.1 Fremgangsmåte for kommunens tilsyn

Tilsynet kan gjennomføres både som et stedlig tilsyn eller som et dokumenttilsyn. Disse formene for å føre tilsyn kan også kombineres. Det er ikke et krav om at tilsynet skal gjennomføres på eiendommen ved mistanke om ulovlig bruksendring eller oppdeling av boenhet, men det kan ofte være praktisk for å få et overblikk over saken og for å kunne vurdere om det i tillegg til bruksendring er foretatt en oppdeling av boenheter.

Tilsynet gjennomføres på den måten, i det omfanget og med den intensiteten som kommunen finner hensiktsmessig for de prioriterte tilsynsområdene.

3.1.1 Hvordan finne objekter?

Siden dette er et prioritert tilsynsområde, skal kommunen gjennomføre tilsyn. Mange kommuner får inn «tips» og meldinger om ulovlige etablerte hybler eller boenheter. Disse bør da få prioritert oppfølging. Det kan være lurt å be innsender om så mye og konkret dokumentasjon som mulig for å forenkle oppfølging av tilsynet.

Mange kommuner har registrert «ikke godkjente boliger» i matrikkelen. Ved valg av tilsynsobjekt kan kommunen ta utgangspunkt i matrikkelen. Dette kan samtidig bidra til å kvalitetsheve bygningsinformasjonen som ligger i matrikkelen.

En annen mulighet er å samarbeide med andre myndigheter. Det kan være at brannvesenet kommer over hybler eller boenheter ved sine tilsyn, eller at kommunen fører tilsyn sammen med for eksempel brannvesen eller Arbeidstilsynet.

3.1.2 Varsling av tilsyn

Stedlig tilsyn i private hjem må som et utgangspunkt varsles på forhånd. Den eller de som disponerer et byggverk, deler av byggverk eller arealer, plikter å gi kommunen adgang til de arealene som det er ønske om å undersøke. Det er likevel en begrensning i at kommunen ikke kan kreve adgang utover det som er nødvendig for å kunne gjennomføre tilsynet. Dersom det er private hjem, må det tas hensyn til privatlivets fred. Dersom eier ikke møter, kan det være nødvendig med assistanse fra politiet.

Under tilsyn har kommunen adgang til å ta bilder av eksisterende byggverk og arealer, også uten eiers samtykke. Dette er hjemlet i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 11 d og § 17 og ikke i pbl.

3.1.3 Plikt til å gi opplysninger

Eier eller den som disponerer byggverket eller arealer plikter å gi de opplysninger og tilgang til tilgjengelig dokumenter de allerede har. I et tilsyn kan derfor ikke bygningsmyndighetene kreve at det utarbeides nye dokumenter. Det må eventuelt pålegges etter pbl. § 32-3.

Når saken er på tilsynsstadiet, kan ikke aktørene nekte å gi opplysninger ved å vise til vernet mot selvinkriminering.