Veiledning for tilsyn med etablering av hybler

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

6. Rapportering om kommunens tilsynsaktivitet

6. Rapportering om kommunens tilsynsaktivitet

Etter utløpet av 2023 skal kommunen rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Rapporteringen vil skje elektronisk. Kommunen vil få nærmere informasjon om nettadresse når det nærmer seg tid for rapportering.

Vi anbefaler at det opprettes rapporteringsrutiner ved begynnelsen av perioden slik at rapportering ved slutten av perioden blir enkel å gjennomføre. Det er ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og kommunens bruk av reaksjoner og sanksjoner.