Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.1. Generelt om tilsyn

1.1.7. Tilsynet bør avgrenses

Det kan være hensiktsmessig å avgrense tilsynet til klart definerte områder (for eksempel arkitektur, byggeteknikk, geoteknikk, brann eller eventuelt ansvarlig søkers rolle) fremfor å ta for seg hele eller større deler av et byggeprosjekt. Tilsyn med konkrete arbeidsoppgaver i et byggetiltak vil være mindre ressurs- og tidkrevende og enklere å gjennomføre.

Tilsyn med begrensede deler av et byggetiltak vil kunne gi en god indikasjon på hvordan ansvarlige foretak forestår arbeidsoppgavene innenfor den tildelte ansvarsretten.

Generelt om tilsyn:

 • kommunens tilsynsplikt følger av pbl. § 25-1

 • tilsyn skal føres i et slikt omfang at det kan avdekkes mulige brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

 • kommunen skal føre tilsyn hvor det er gitt pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold

 • kommunen skal føre tilsyn i samsvar med tidsavgrensede krav

  • avfallshåndtering og sluttdokumentasjon (2011/2012)

  • universell utforming og energieffektivitet (2013/2014)

 • plikten til å føre tilsyn er avgrenset til konkrete byggetiltak

 • det er opp til kommunen å velge fremgangsmåte for tilsyn

 • tilsyn kan gjennomføres på alle stadier i byggesaken og i 5 år etter at ferdigattest er gitt

 • det kan også føres tilsyn med eksisterende byggverk etter pbl. § 31-7

 • tilsyn kan iverksettes også hvor det ikke er søkt om nødvendig tillatelse