Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.3. Hva kan det føres tilsyn med

1.3.2. Tilsyn med søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

I søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. § 20-2 er det ikke krav om ansvarsrett. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Kommunens utgangspunkt for tilsyn vil være de opplysninger som fremgår av søknaden sammenholdt med tiltaket slik det faktisk er oppført. Tilsynet i slike saker vil i stor grad rette seg mot overholdelse av plan- og bygningslovens tekniske krav, om tiltaket er i samsvar med planbestemmelser, bestemmelser om plassering og høyde, visuelle kvaliteter o.l.

Kommunens tilsynsfunksjon er den samme for alle typer tiltak. Siden det ikke foreligger krav om ansvarsrett, kan kommunen imidlertid ikke iverksette tilsyn med styringssystem. Forøvrig er dokumentasjonskravene sammenfallende med reglene for søknadspliktige tiltak hvor det er krav om bruk av ansvarlige foretak. Dette innebærer at kommunen blant annet kan føre tilsyn med at tiltaket oppfyller tekniske krav i henhold til plan- og bygningslovgivningen.

Ulovlige tiltak vil kunne kreves fjernet eller rettet etter reglene i pbl. kap. 32.

Tilsyn i søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

  • kommunens tilsynsfunksjon er den samme for alle typer tiltak

  • tilsyn med styringssystem og dokumentasjon etter ansvarsrettsreglene er ikke relevant siden det ikke er krav om ansvarsrett

  • utgangspunktet for tilsynet vil være opplysninger som fremgår av søknaden sammenholdt med tiltaket slik det faktisk er oppført