Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.3. Hva kan det føres tilsyn med

1.3.3. Tilsyn med tiltak unntatt fra byggesaksbehandling

En rekke tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling med hjemmel i pbl. § 20-3, annet ledd, jf. SAK10 kap. 4. Det gjelder tiltak som er så små at slik behandling ikke er nødvendig og tiltak som er ivaretatt etter annet regelverk. Selv om tiltakene er unntatt fra byggesaksbehandling, er tiltakshaver ansvarlig for å påse at lovens krav forøvrig er oppfylt.

Tilsyn vil være aktuelt å iverksette som følge av merknader fra naboer og gjenboere. Det er ikke krav om nabovarsel for tiltak unntatt fra byggesaksbehandling.

Dersom kommunen finner at innvendinger ikke er helt grunnløse, må kommunen selvstendig vurdere tiltaket.

Kommunen kan blant annet føre tilsyn med at oppføring og plassering er lovlig i henhold til gjeldende planer og øvrige byggeregler, som for eksempel avstandsregler. Kommunen kan også føre tilsyn med at vilkårene for unntak etter pbl. § 20-3 er oppfylt, det vil blant annet si at tiltaket er mindre og i samsvar med plan.

Tilsyn med tiltak unntatt fra byggesaksbehandling

  • kommunens tilsynsfunksjon er den samme for alle typer tiltak, også tiltak unntatt fra byggesaksbehandling

  • tilsyn med styringssystem og dokumentasjon etter ansvarsrettsreglene er ikke relevant siden det ikke er krav om ansvarsrett

  • det kan blant annet føres tilsyn med at oppføring og plassering er i samsvar med planer og øvrige byggeregler

  • det kan blant annet føres tilsyn med at vilkårene for unntak etter pbl. § 20-3 og SAK10 kap. 4 er oppfylt