Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.3. Hva kan det føres tilsyn med

1.3.5. Tilsyn med produktdokumentasjon

Gjennom tilsyn med prefabrikkerte bygningsdeler, moduler, byggevarer og andre produkter vil kommunen kunne påse at byggevarer og produkter har nødvendig dokumentasjon og benyttes som angitt i dokumentasjonen.

Byggenæringen industrialiseres i større grad og tradisjonell prosjektering og utførelse på byggeplass viker i mange tilfeller for mer fabrikkmessig produksjon.

Prosjektering og produksjon av produkter er underlagt produsentansvarsreglene i TEK10 kap. 3 og ikke direkte underlagt ansvarsrettssystemet. Grensen mellom hva som omfattes av produsentansvaret (med andre dokumentasjonskrav) og hva som omfattes av ansvarsretten, avhenger av produsentansvarets omfang. Foretak med ansvarsrett i byggesak er forpliktet til å se til at produsentansvaret er ivaretatt for de produkter som benyttes i byggverket. Tiltaket vil ellers ikke kunne oppføres lovlig. Videre skal ansvarlig foretak se til at produktet blir innbygget på en tilfredsstillende måte og at byggverket som helhet oppfyller de krav som stilles. Plikten ligger på den ansvarsrett som bestiller og beslutter at produktet skal inngå i byggverket (PRO eller UTF). Styringssystemet etter SAK10 kap. 10 skal ha rutiner for dette.

Produsentansvaret og dokumentasjonskravene til produkter avhenger av type produkt. For byggemoduler og omfattende prefabrikkerte bygningsdeler stilles det krav om teknisk godkjenning eller full sertifisering og jevnlige fabrikkontroller under produksjon gjennomført av utpekt teknisk kontrollorgan. Dokumentasjon/sertifisering utarbeidet av teknisk kontrollorgan i andre europeiske land skal aksepteres. I Norge er blant annet SINTEF Byggforsk utpekt som teknisk kontrollorgan.

Dokumentasjonskravene for enklere produkter, som gipsplater og pelletskaminer, er mindre omfattende. Informasjon om produkter, dokumentasjon, roller og ansvar finnes i egne temaveiledninger, HO-3/2006 – Produktdokumentasjon og HO-3/2008 Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak.

Der kommunen ved tilsyn eller på annen måte får kjennskap til at bygget for eksempel består av moduler eller andre prefabrikkerte produkter som helt eller delvis er produsert før det ankommer byggeplass, må dokumentasjon etter TEK10 kap. 3 etterspørres. Igangsettingstillatelse eller brukstillatelse kan ikke gis før det foreligger dokumentasjon for at produktet er i samsvar med tekniske spesifikasjoner. Tekniske spesifikasjoner for produkter som omfattes av Byggevaredirektivet vil være harmoniserte europeiske standarder, europeisk teknisk godkjenning (ETA) eller nasjonale tekniske spesifikasjoner. En del modulprodusenter mangler dokumentasjon på at produktet oppfyller relevante tekniske og produksjonsmessige krav. Tilsyn med produktdokumentasjon er derfor svært ønskelig.

Hvor kommunen ved tilsyn avdekker produkter med mangelfull dokumentasjon eller hvor produktet ikke svarer til fremlagt dokumentasjon etter TEK10 kap. 3, skal dette innrapporteres til Direktoratet for byggkvalitet. Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer og har markedstilsynet med produsenter og importører. Kommunen bør også innrapportere foretaket med ansvarsrett i byggesaken til den sentrale godkjenningsordningen.

Tilsyn med produkter bør ha fokus på

  • dokumentasjon som viser at produkter som benyttes i byggverket tilfredsstiller dokumentasjonskravene i TEK10 kap. 3

  • dokumenter som viser at produktet blir innbygget på en tilfredsstillende måte

  • innrapportering til Direktoratet for byggkvalitet hvor tilsyn avdekker produkter med mangelfull dokumentasjon