Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.4. Fremgangsmåter ved tilsyn

1.4.6. Tilsyn etter revisjonsprinsipper

For å sikre en forutsigbar tilsynsprosess og etterprøvbare resultater fra tilsynet, kan kommunen velge å ta utgangspunkt i de prinsipper for revisjon som er nedfelt i Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011).

Tilsyn ved revisjon er egnet for å få innsikt i systemer, praksis og dokumentasjon. Den forutsetter imidlertid opplæring og oppbygging av erfaring gjennom kontinuerlig praksis. Et sentralt mål ved tilsynet vil være å klarlegge om styringssystemet er innarbeidet, fungerer effektivt og gir tilstrekkelig styring i forhold til de mål som skal oppnås.

Revisjonsprosessen deles vanligvis inn i forberedelse, gjennomføring og rapportering av tilsyn.

Det er vanlig å dele en omfattende kvalitetsrevisjon inn i følgende trinn

  • varsling

  • dokumentgjennomgang på eget kontor

  • åpningsmøte (stedlig tilsyn)

  • gjennomføring av tilsyn (stedlig tilsyn)

  • dokumentgjennomgang på byggeplass

  • intervju

  • fysisk verifikasjon

  • oppsummeringsmøte (stedlig tilsyn)

  • rapportering