Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.5. Når tilsynet avdekker avvik

1.5.3. Nærmere om varsel og vedtak

Forhåndsvarsel

Forhåndsvarsel skal som hovedregel være skriftlig og i tillegg:

  • angi hvilket vedtak kommunen vil treffe

  • angi hvilke faktiske opplysninger og rettslige vurderinger kommunen så langt legger til grunn

  • inneholde frist for uttalelse. Uttalelsesfristen fastsettes ut fra sakens alvor og kompleksitet. En frist på 2-3 uker vil normalt være tilstrekkelig. Det bør eventuelt opplyses om at kommunen vil treffe vedtak på grunnlag av de foreliggende opplysninger dersom uttalelse ikke er mottatt innen fristen

  • dersom tvangsmulkt etter pbl. § 32-5 ilegges samtidig med pålegget, skal forhåndsvarselet også inneholde opplysning om dette

  • inneholde opplysning om klageadgang.

Plan- og bygningsloven § 32-2 åpner eksplisitt for felles varsel og vedtak om retting/riving og tvangsmulkt/ forelegg. Fordelen med felles behandling er at både pålegg og tvangsmidler behandles i en klagerunde.

Forhåndsvarsel kan unnlates der det ikke er praktisk mulig, for eksempel hvor det haster og forsinkelse vil kunne få meget uheldige følger, jf. pbl. § 32-4 og fvl. § 16. I praksis innebærer dette at pålegget gis direkte, dvs. uten forhåndsvarsel, men med en frist for oppfølging.

Etter fvl. § 17 stilles det krav om at saken må være så godt opplyst som mulig før vedtak kan treffes. Etter forhåndsvarslingen må kommunen vurdere om saken er tilstrekkelig opplyst eller om det er behov for ytterligere undersøkelser eller innhenting av flere opplysninger.

Vedtaket

Når uttalelsesfristen til forhåndsvarselet er ute, vurderer kommunen om det varslede vedtak fortsatt skal treffes. Ved utforming av vedtaket tas det eventuelt hensyn til uttalelsen, alternativt må vedtaket nevne hvorfor uttalelsen ikke tillegges vekt. Dersom saken er tilstrekkelig opplyst, kan vedtak treffes selv om det ikke er avgitt uttalelse til forhåndsvarselet.

Vedtaket må presisere hva som skal rettes/stanses og hvilken bestemmelse som er overtrådt. Utover dette skal det ikke angis fremgangsmåte eller løsninger.

Vedtaket skal også inneholde:

  • frist for oppfyllelse av pålegget. Fristens lengde fastsettes på bakgrunn av viktigheten av rask retting, hvor omfattende rettingstiltak som må utføres. Fristen skal være rimelig ut fra sakens alvor og rettingens omfang

  • begrunnelse. Begrunnelsen skal vise til reglene vedtaket bygger på, de faktiske forhold og eventuelle skjønnsmessige vurderinger, jf. fvl. §§ 24 og 25

  • opplysning om at det ved fristoversittelse kan følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt

  • opplysning om at det ved fristoversittelse kan følges opp med forelegg etter pbl. § 32-6 som kan få virkning som en rettskraftig dom eller eventuelt senere tvangsmulkt. (Manglende opplysning om dette medfører likevel ikke ugyldighet for pålegget)

  • opplysning om klageadgang og klagefrist. Klageadgangen følger av fvl. § 28, første ledd, klagefristen følger av fvl. § 29, formkravene til klage følger av fvl. § 32

Der tvangsmulkt ilegges i samme vedtak som rettingspålegget, skal også tvangsmulkten begrunnes. Begrunnelsen skal formuleres slik at kriteriene i pbl. § 32-5 er ivaretatt.

Maler for varsel og vedtak finnes under tema Tilsyn på dibk.no.