Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.5. Når tilsynet avdekker avvik

1.5.4. Samordning av sanksjoner

Prinsippet om at en reaksjon må stå i rimelig forhold til overtredelsen er nedfelt i pbl. § 32-10. Det skal tas hensyn til andre sanksjoner som er ilagt.

Tilbaketrekking av godkjenning er ikke å anse som sanksjon. Tilbaketrekking skal derfor ikke samordnes mot overtredelsesgebyr eller straffereaksjoner.

En rekke forhold bør etter sin art etterforskes av politiet. Dette gjelder særlig der overtredelsen har medført personskade eller fare for dette.

Tilsvarende gjelder ved brudd på flere andre lover, der særlig kulturminneloven er aktuell i plan- og byggesaker. I slike tilfeller skal påtalemyndigheten varsles. Dersom den ønsker å følge opp saken, bør kommunen legge den til side. Hvis påtalemyndigheten velger å ikke forfølge saken videre, for eksempel fordi den ikke er så alvorlig at straffealternativet i pbl. § 32-9 kommer til anvendelse, kan kommunen vurdere om det skal ilegges overtredelsesgebyr.